Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Konsolidētais "Invaliditātes dimensijas" monitorings

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir izstrādāt dažādu institūciju anti-diskriminācijas rīcības plānus cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot tādus instrumentus kā monitorings, forumi, pozitīvie piemēri, sadarbība, publiskās debates, atvērtās diskusijas, pilsoniskā kontrole un publicitātes pasākumi. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot projekta vadības grupu, kurā pārstāvēti cilvēki ar invaliditāti, NVO, pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji,
- apmācīt 5 cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi varētu darboties kā lektori – multiplikatori,
- veikt monitoringu 5 pašvaldībās un 5 valsts institūcijās šādos virzienos: politika, informācija, institūcijas stratēģiskā darbība, sociālie pakalpojumi un veselība, izglītība un nodarbinātība,
- organizēt publiskas debates par monitoringa laikā iegūtajiem rezultātiem,
- izstrādāt anti-diskriminācijas un līdzdalības veicināšanas rīcības plānus 3 pašvaldībās un 2 valsts aģentūrās,
- apkopot informāciju un organizēt pieredzes izplatīšanas pasākumus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izstrādāti 2 rīcības plāni (pašvaldībām),
- izveidota publiskā partnerība, kurā aktīvi līdzdarbojas NVO, valsts un pašvaldību pārstāvji,
- noorganizēti 15 forumi dažādās pašvaldībās par aktuāliem jautājumiem invaliditātes jomā un 1 forums par godu starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai,
- noorganizēta jaunu cilvēku ar invaliditāti parakstu vākšanas kampaņa par ANO konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām”, kuras laikā izveidots portāls www.atbalsti.lv,
- projektā iesaistītajiem ekspertiem nodrošinātas apmācības par dažādiem invaliditātes veidiem, cilvēku vajadzībām un nozīmi sociālo problēmu risināšanā,
- veikti publicitātes pasākumi (izstrādāts projekta atpazīstamības logo, publicēts pielikums nacionālā laikrakstā, izveidots video sižets, informācija regulāri ievietota organizācijas mājas lapā),
- organizācijas pārstāvji piedalījušies starptautiskā konferencē par ANO konvencijas "Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām" ieviešanas mehānismiem,
- izstrādāta projekta pieredzes apkopojuma rokasgrāmata +CD (1000 eks.).

Detalizēta informācija

Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cilvēki ar invaliditāti,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 92519.97 LVL / 131 644.06 EUR
Izlietotais grants: 79373.30 LVL / 112 938.03 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./18/01
Projekta īstenotājs: Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.08.2009.
WWW adrese: http://www.apeirons.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 12.05.21