Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Taktilās stimulācijas mācību programma - speciālās izglītības atbalsta metode

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt izglītojamo, kam ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības iespējas, kas veicinātu viņu sagatavotību dzīvei sabiedrībā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt taktilās stimulācijas mācību programmu,
- iztulkot no zviedru uz latviešu valodu un tipogrāfiski izdot rokasgrāmatu par taktilās komunikācijas nozīmi bērna attīstībā “Pieskaries man!”,
- uzņemt videomateriālu par taktilās stimulācijas metodes praktisko pielietojamību vietējos apstākļos, strādājot ar izglītojamiem,
- noorganizēt prezentācijas konferenci par taktilās stimulācijas metodi un vietējiem apstākļiem atbilstošas metodoloģiskās bāzes pieejamību,
- noorganizēt trīs divu dienu reģionālos seminārus par taktilās stimulācijas palīgmetodes apmācību – Kurzemē, Vidzemē un Latgalē.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- no zviedru valodas ir pārtulkots un latviski izdots zviedru pirmsskolas izglītības speciālistes Ilvas Elnebijas sagatavotais materiāls - rokasgrāmata "Taktilās komunikācijas nozīme bērna attīstībā. Pieskaries man!" (1000 eks.),
- izstrādāta un prezentēta Taktilās stimulācijas - speciālās izglītības atbalsta metodes mācību programma, kas saskaņota LR Izglītības un Zinātnes ministrijā,
- uzņemta un DVD formātā izgatavota dokumentālā filma (1000 eks.),
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā, intervija radio, izdots buklets "Taktilā stimulācija - speciālās izglītības atbalsta metode", noorganizēti 2 publicitātes pasākumi Rīgas Stradiņa universitātes Ergoterapeitu skolā),
- Kurzemē, Latgalē un Vidzemē notikuši trīs taktilās stimulācijas metodes ieviešanas semināri.
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām
Mērķa grupa: Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 58084.97 LVL / 82 647.47 EUR
Izlietotais grants: 49119.46 LVL / 69 890.69 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./73/02
Projekta īstenotājs: Velku biedrība
Sadarbības partneris: Valsts speciālās izglītības centrs
Uzsākšanas datums: 01.12.2007.
Pabeigšanas datums: 30.06.2009.
WWW adrese: http://www.velki.lv
Statuss: Pabeigts