Home > Sources of funding

eea-norway


Veselīga augstākā un profesionālā izglītība

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu veselības aizsardzības, aprūpes un informētības uzlabošana. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izstrādāt pētījumu par pašreizējo studējošās jaunatnes veselības aizsardzības un aprūpes modeli, iesaistot studentu, skolēnu un jaunatnes NVO pētījuma rezultātu apspriešanā;
- Izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai un iepazīstināt ar priekšlikumiem atbildīgās institūcijas, NVO un sabiedrību;
- Sagatavot informatīvu materiālu (elektroniskā formātā) par studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi mācību laikā;
- Izplatīt materiālu augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī studentu un skolēnu NVO, atklāto lekciju veidā mācību iestādēs, kā arī publicēt LSVF mājas lapā.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts pētījums par studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aprūpes un aizsardzības sistēmu Latvijā (izdots 600 eks., piedalījās vairāk kā 1000 jauniešu no 16 vidējās izglītības mācību iestādēm, veiktas 6 ekspertu intervijas, un noorganizētas 2 ekspertu diskusijas (kopā 26 eksperti));
- sagatavoti 14 priekšlikumi situācijas uzlabošanai un ar tiem iepazīstināti 10 atbildīgo institūciju pārstāvji un 7 NVO;
- izstrādāts informatīvs materiāls par studentu un skolēnu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi (izplatīts augstskolām, koledžām un profesionālajām izglītības iestādēm, studentu padomēm, studentu NVO, publicēts vairākos interneta portālos, prezentēts lekciju veidā 7 mācību iestādēs);
- informācija par projektu un tā rezultātiem ievietota 9 dažādos interneta portālos;
- noorganizēta noslēguma konference (20 dalībnieki).
Priority: 11. Veselība,1. Akadēmiskie pētījumi
Target group: Young people,Pupils
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 26083.67 LVL / 37 113.72 EUR
Grant spent: 22952.35 LVL / 32 658.25 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./9/02
Project Promoter: Latvijas Sabiedrības veselības fonds
Start date of project: 01.01.2009.
Project finish date: 30.04.2010.
Status: Pabeigts