Home > Sources of funding

eea-norway


Sociālās adaptācijas modelis bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem ģimenei tuvinātos apstākļos

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot sociālās prasmes un motivāciju bērniem un jauniešiem ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem Ventspils novadā integrēties izglītības sistēmā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt un īstenot alternatīvu sociālās adaptācijas programmu,
- sadarboties ar izglītības iestādēm, lai nodrošinātu mērķa grupas integrāciju izglītībā,
- veikt izglītojošu darbu ar pedagogiem darbam ar mērķa grupu,
- sadarboties ar darba devējiem un nodrošināt prakšu vietas adaptācijas programmas izmēģināšanai mērķa grupas integrēšanai darba tirgū un ekonomiskās neatkarības veicināšanai.

Project results:
- Izstrādāta un 6 mēnešu laikā aprobēta alternatīva sociālās adaptācijas programma, kas sastāv no 4 apakšprogrammām: 1) ģimenes modelis, 2) integrācijas veicināšana izglītības iestādē, 3) apmācība zirgkopja, automehāniķa, pavāra aroda apguvei, 4) sociālo prasmju un iemaņu attīstīšana. Iesaistīti 52 bērni un jaunieši ar intelektuālas un garīgas attīstības traucējumiem. 31 jaunietim (no 16 g.v.) tika nodrošinātas 6 mēnešu prakses vietas pie konkrēta darba devēja viņu izvēlētajā arodā;
- Izstrādātas un aprobētas 52 klientu kartes - pamatdokuments darbā ar mērķa grupu, kas parāda, kādas ir bijušas klienta prasmes, spējas un zināšanas pirms sociālās adaptācijas programmas apguves un pēc programmas noslēguma;
- 100 pedagogi un specializēto skolu darbinieki no izglītības iestādēm un 10 potenciālie darba devēji apmācīti specifiskajam darbam ar projekta mērķa grupu;
- 7 nodibinājuma darbiniekiem noorganizēts 2 dienu seminārs par finansējuma piesaisti projektiem, kas vērsti uz darbu ar bērniem un jauniešiem ar intelektuālas un garīgas attīstības traucējumiem;
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (izdots informatīvs buklets (100 eks.), noorganizēts informatīvs seminārs (56 dalībnieki),sagatavotas 4 publikācijas laikrakstos, 4 preses relīzes, sadarbībā ar Skrundas TV sagatavoti 3 sižeti un ievietota informācija 6 mājas lapās www.ventspils.lv, www.laukutikls.lv, www.zkdcentrs.lv, www.kurzemnieks.lv, www.ventasbalss.lv, www.prical.lv).
Target group: Children with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Kurzeme Region
Grant awarded: 35071.66 LVL / 49 902.48 EUR
Grant spent: 30627.62 LVL / 43 579.18 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-9/09
Project Promoter: Alternatīvās aprūpes centrs "Žēlsirdības māja""
Start date of project: 07.01.2009.
Project finish date: 30.09.2010.
Status: Pabeigts