Начало > Источники финансирования

eea-norway


XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir iekļaut nedzirdīgos valsts iedzīvotājus tādas sabiedriskās dzīves vides izveidē, kas Latvijā sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību un kurā arī pašiem nedzirdīgajiem būtu iespēja piedalīties sabiedrības jautājumu risināšanā, kā arī nebūtu šķēršļu sadarboties ar dzirdīgo pasauli. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- noorganizēt 4 novadu konferences „Mēs – pilsoniskās sabiedrības daļa”,
- noorganizēt vairākus nacionāla līmeņa pasākumus - nedzirdīgo saietu, zinātnisku semināru, publisku forumu,
- izveidot 6 kompetenču grupas tādās jomās kā sociālā rehabilitācija, sabiedriskās dzīves vides pieejamības problēmas, informācija, nedzirdīgie un politika, etniskās minoritātes, zīmju valoda, LNS XXI gadsimta otrajā pusē,
- noorganizēt rezumējošu simpoziju, kurā izskatīt kompetenču grupu ziņojumus un pieņemt Rīcības plānu integrācijai pilsoniskās sabiedrības pamatvērtību sistēmā,
- izveidot pastāvīgi darbojošās nedzirdīgo monitoringa – darba grupas,
- noorganizēt manifestāciju „Viena nedzirdīgo diena dzirdīgo gadā”.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas 4 reģionālas konferences „Mēs – pilsoniskās sabiedrības daļa” Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Valmierā (200 nedzirdīgie dalībnieki);
- Noorganizēts nacionāla līmeņa nedzirdīgo saiets ar diskusijām par nedzirdīgo interešu aizstāvības un pārstāvības praktiskajiem jautājumiem, inovatīviem risinājumiem nedzirdīgo integrācijas problēmām u.c. jautājumiem (200 dalībnieki un ~1000 nedzirdīgie skatītāji);
- Sarīkots ekspertu kolokvijs, kurā apspriestas tādas tēmas kā „Nedzirdīgie – kultūras, valodas, sociālā minoritāte”, „Nanotehnoloģijas un nedzirdība”, „Integrācijas aspekti un reālie sasniegumi” (20 dalībnieki);
- Noorganizēts forums-seminārs ar ziņojumiem un diskusijām par sociālo kontaktu tīklu veidošanu, integrācijas politikas, nedzirdīgo informācijas, biedrību lietvedības organizēšanas jautājumiem (100 dalībnieki - Latvijas nedzirdīgo kopienu līderi);
- Sarīkots simpozijs-seminārs „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija” 30 darba grupu un reģionālajiem līderiem;
- Izstrādāta koncepcija un struktūra 6 Latvijas Nedzirdīgo savienības rīcības plāna sadaļām - „Sociālā rehabilitācija”, „Vides pieejamības problēmas nedzirdīgajiem”, „Informācija”, „Nedzirdīgie un politika, etniskās minoritātes”, „Zīmju valoda”, „LNS stratēģiskā darbība”;
- Noorganizēts noslēguma pasākums „Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē” (vairāk kā 1000 dalībnieki), prezentēts un izplatīts buklets „XXI gadsimts. Nedzirdība. Līdzdalības evolūcija.” (900 eks.);
- Veikti dažādi publicitātes pasākumi (7 masu medijiem un ziņu aģentūrām nosūtītas preses relīzes, laikrakstā „Kopsolī” ievietotas publikācijas par projekta aktivitāšu norisi, sagatavots un LTV1 pārraidīts raidījums „Kopā”, regulāri ievietota informācija Latvijas Nedzirdīgo savienības mājas lapā www.lns.lv).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cilvēki ar invaliditāti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 57325.51 LVL / 81 566.85 EUR
Использованный грант: 41274.01 LVL / 58 727.63 EUR
Номер проекта: 2009.NVOF3.4./2-40/10
Исполнитель проекта: „Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Партнер: Humāno iniciatīvu atbalsta fonds (HIAF), Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija (LNJO)
Дата начала проекта: 01.04.2010.
Дата окончания проекта: 30.09.2010.
www: http://www.lns.lv
Cтатус: проект осуществлён