sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšana mazākumtautību vidē Liepājā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

  1. Projekta īstenošanas gaitā poļu izcelsmes iedzīvotājiem, viņu ģimenes locekļiem un citu mazākumtautību  pārstāvjiem tiks radīti tādi apstākļi, kuri veicinās un rosinās pilsonisko aktivitāti un līdzdalību lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos.
  2. Atbilstoši Eiropas Padomes Vispārējai konvencijai par nacionālo minoritāšu aizsardzību tiks veikti pasākumi, kas veicinās mazākumtautību līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā, lai nacionālajām minoritātēm piederošās personas varētu aktīvi piedalīties kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī pilsoniskās sabiedrības visdažādākajos procesos.
  3. Lai  kļūtu par aktīvu valsts pilsoni, ir nepieciešamas zināšanas par valsti, tās vēsturi, kultūru, tradīcijām, kā arī spēja sazināties valsts valodā.  Šai nolūkā LPSK ,,VANDA” organizēs izglītojošus pasākumus savas biedrības biedru un citu nacionālo minoritāšu pārstāvju politiskai izglītošanai par Latvijas valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, Satversmi, vēlēšanu sistēmu, kā arī organizēs valsts valodas apguvi un tās pilnveidošanu, palīdzēs sagatavoties Latvijas pilsonības naturalizācijas  pārbaudei,  rīkos kopīgus dažādu tautību pārstāvju pasākumus starpnacionālo saišu stiprināšanai.
  4. Projekta īstenošanas rezultātā 8 poļu izcelsmes iedzīvotāji, viņu ģimenes locekļi un interesenti, 12 citu nacionālo minoritāšu pārstāvji pilnveidos savas valsts valodas prasmi, apgūs zināšanas par Latvijas valsts vēsturi, Satversmi, vēlēšanu sistēmu, kultūru un tradīcijām, lai kļūtu par apzinīgu un aktīvu Latvijas pilsoni ar tiesībām  aktīvi piedalīties valsts politiskajā, sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē. Dažādu tautu pārstāvjiem tiks organizētas latviešu valodas prasmes pilnveidošanas praktiskās nodarbības pēc studiju apļa metodes, tādejādi stiprinot dažādu tautību sadraudzību.
  5. Kopskaitā 12 dažādu tautību nepilsoņi tiks sagatavoti naturalizācijas pārbaudei Latvijas pilsonības iegūšanai.
  6. Kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai tiks iegādāta baltā tāfele ar statīvu.
  7. Projekta grāmatvedības uzskaiti veiks Dienvidkurzemes lauku konsultāciju birojs, kas ir sertificēts grāmatvedības pakalpojumu veikšanai.
  8. Projekta realizācijas vieta – Liepāja un Rīga.
Piešķirtais finansējums: 1969.46 LVL / 2 802.29 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/2-9
Projekta īstenotājs: Biedrība "Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA"
Sadarbības partneris: n/a