Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Prasmes ceļā uz patstāvību

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam.


Apakšprojekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā ar aktivitātēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam.
Apakšprojekta tiešie mērķi ir:

 • veidot praktiskās iemaņas bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, veicot praktiskās apmācības dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • izzināt Latvijas novadu amatu meistaru pieredzi un prasmes, lai veicinātu sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto grupu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un aktivitātēs;
 • izstrādāt un īstenot sporta programmu, kas palīdzēs bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilnveidot sevi un veiksmīgi integrēties sabiedrībā.
 • informēt par iespēju iesaistīties brīvprātīgo kustībā, īstenojot dažādas labdarības aktivitātes un akcijas, kas veicina pilsonisko līdzdalību un sociālo integrāciju sabiedrībā;
 • veicināt nevalstiskā un publiskā sektora sadarbību, īstenojot apakšprojekta aktivitātes.

Mērķa grupa - 37 Balvu novada bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam (bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās). Apakšprojekta īstenošanas vieta: Balvu novads, Balvi, Raiņa iela 52
Galvenās aktivitātes:

 • Apmācības “Laika un naudas līdzekļu plānošana;
 • Radošās darbnīcas(ēdienu gatavošana, galda kultūras apgūšana ,labas uzvedības prasmju iegūšana, rokdarbi (apģērbu labošana, mājas tekstils),dzīvesvietas remonta veikšana un iekārtošana ,pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas);
 • Seminārs “Atbalstīsim un palīdzēsim”;
 • Radošo darbu izstāde “Mēs varam daudz ar savām rokām!”;
 • Brīvā laika “Veselīgi atpūtīsimies kopā!” aktivitātes;
 • Neformālas bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsta grupas izveide;
 • Ekskursiju cikls -  Latvijas novadu amatu meistaru pieredzes un prasmju izzināšana;
 • Publicitāte.

Plānotie rezultāti:

 • Vienas atbalsta grupas izveide, kura darbojas izremontētajās telpās;
 • Novadīta apmācība “Laika un naudas līdzekļu plānošana” 16 stundas;
 • Prasmju ieguve Radošajās darbnīcās 160 stundas;
 • Izstrādāta programma “Veselīgi atpūtīsimies kopā!”, novadītas sporta aktivitātes 80 stundas, notikusi nakts diskotēka sporta aktivitāšu noslēgumā;
 • Izveidota un iespiesta rokasgrāmata “Ja gribam, mēs varam ļoti daudz...” uz 20.lpp. 500 eksemplāri;
 • Novadītas 4 ekskursijas ciklā iepazīstot Latvijas novadu amatu meistaru darbus ;
 • Noorganizēta radošo darbu izstāde ”Mēs varam daudz ar savām rokām!”
 • Nodrošināta publicitāte ievietojot 4 rakstus vietējā laikrakstā ”Vaduguns “ un “Novadu ziņas”, kā arī regulāra informācija Balvu novada pašvaldības un Latvijas Sarkanais Krusta mājas lapā.   
 • Projekta ietvaros patstāvīgās dzīves prasmes veidos, attīstīs, piedāvās lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinās motivāciju un pašnovērtējumu, veicinās fiziski aktīvu dzīvesveidu, veicinās integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, veidos saikni starp valsti, pašvaldību, sabiedrisko sektoru un iedzīvotājiem.

 Результаты проекта:

• 39 bērniem un jauniešiem nodrošināta zināšanu un praktiskās pieredzes ieguve apmācībās „Laika un naudas līdzekļu plānošana" (kopā astoņas nodarbības 16 akadēmiskās stundas katra), kas palīdzēs turpmāk sastādīt veicamo darba plānu dienai, nedēļai, mēnesim, kā arī sniegs priekšstatu kā lietderīgi izmantot savu laiku, kā plānot savus izdevumus un taupīgi dzīvot;
• Sešās radošajās darbnīcās 39 bērni un jaunieši guvuši teorētiskas un praktiskas zināšanas par ēdienu gatavošanu, galda kultūru, labu uzvedību, rokdarbiem, dzīvesvietas remonta veikšanu un iekārtošanu un pirmās palīdzības sniegšanu (kopā 160 akadēmiskās stundas);
• Bērnu un jauniešu sagatavotajiem darbiem organizēta izstāde „Mēs varam daudz ar savām rokām!", kas devis iespēju bērniem un jauniešiem apzināties savu radošumu un gūt pārliecību par savām spejām;
• Seminārā „Atbalstīsim un palīdzēsim" par labdarības akciju organizēšanu bērni un jaunieši guvuši zināšanas par nevalstiskās organizācijas Latvijas Sarkanais Krusts darbību un iespēju iesaistīties brīvprātīgajā darbā – divu labdarības aktivitāšu organizēšanā;
• Aktivitātes „Veselīgi atpūtīsimies kopā!" ietvaros izstrādāta sporta programma (kopā 80 akadēmiskās stundas), novadīta sporta diena un nakts diskotēka. Bērni un jaunieši mācījās peldēt, nūjot, kā arī spēlēja volejbolu, basketbolu, piedalījās ūdens aerobikā un galda spēlēs. Veicināta nevalstiskā un publiskā sektora sadarbība;
• Mērķa grupas bērni un jaunieši izveidoja vietējās iniciatīvas grupu un astoņas reizes tikās semināros. Kopā izveidojuši un izdevuši rokasgrāmatu "Jaunieti, Tev noderēs!" (izdota 500 eksemplāros);
• Noorganizētas četras ekskursijas pa Latvijas novadiem amatu meistaru pieredzes un prasmju izzināšanai, tādejādi veicinot sociālā riska grupu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos un aktivitātēs. Bērni un jaunieši devās uz:

 •  Maizes muzeju Aglonā;
 •  Rūjienas saldējuma ražotni;
 •  Skrīveru saldumu ražotni;
 •  Pāvilostas zivju pārstrādes uzņēmumu;
 •  Audēju un kalēju darbnīcām.

• Tika izremontētas un labiekārtotas biedrības telpas, lai bērniem un jauniešiem radītu patīkamu vidi, kur aktīvi darboties gan projekta laikā, gan pēc tā noslēguma.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 16435.00 LVL / 23 384.90 EUR
Освоенное финансирование: 16434.90 LVL LVL / 23 384.76 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-131/40
Исполнитель проекта: Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs”
Партнер: Balvu novada pašvaldība; Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
Дата начала проекта: 01.01.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Balvu novads
Контактная информация: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Дата утверждения: 06.10.2011.
Период проетка: 01.01.2012.-31.12.2012.