Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir, pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības darbinieku vajadzību priekšizpētes rezultātiem, īstenot kompleksu izglītojošu aktivitāšu kopumu Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem, tādējādi stiprinot Aknīstes novada pašvaldības kapacitāti un panākot aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu apguvē un īstenošanā. Projekta mērķa grupa: kopumā 21 Aknīstes novada pašvaldības darbinieks. Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 9 dienu apmācības par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību kopumā 21 Aknīstes novada pašvaldības darbiniekam, lai iegūtu padziļinātas zināšanas dažādās apmācību tēmās: projektu vadībā, plānošanā un administrēšanā, sadarbībā ar ārzemju partneriem un partneru meklēšanu projektos, projektu budžeta izstrādē un finanšu administrēšanā, ES projektu risku vadīšanā un krīzes menedžmentā, projektu sasniegto rezultātu uzturēšanā pēc projekta pabeigšanas, projektu rezultātu izplatīšanas veidu un aktuālās ES projektu vizuālās identitātes prasībās, kā arī apgūtu praktiskus treniņus projekta veidlapu izstrādē un piedalītos interaktīvā treniņā projekta komandas vadības izaugsmei un jaunu iespēju apzināšanai ES fondu projektu apguvē un īstenošanā. - 2 dažādu pieredzes apmaiņas semināru organizēšana, lai iepazītos un mācītos citu pašvaldību vai plānošanas reģionu labo praksi un pieredzi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; - Pētījuma veikšana Aknīstes novada pašvaldības vajadzību apzināšanai saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu apguvi; - Konsultāciju saņemšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu; - Projekta rezultātu izvērtēšana un mērķa grupas aptauja par sasniegtajiem rezultātiem un turpmākajām iespējām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā; - Projekta publicitātes nodrošināšana Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā - sadaļā “Projekti”, informācijas atspoguļošana masu medijos, izsūtot preses relīzes un sagatavojot divas publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Aknīstes novada vēstis”. Projekts ir aktuāls, jo risinās Aknīstes novada pašvaldības darbinieku aktuālās vajadzības ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, sekmējot pašvaldību darbinieku kompetenci un izrietoši – stiprinot novada kapacitāti patstāvīgā un kvalitatīvā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu apguvē, šim mērķim netērējot pašvaldību finanšu resursus ārējo pakalpojumu iepirkšanai. Projekts tiks īstenots Aknīstes novada pašvaldībā. Projekta īstenošanas ilgums – 5 mēneši. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 21 069.24 LVL, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 21 069.24 LVL.

Project results: Projekta ietvaros īstenots komplekss izglītojošs aktivitāšu kopums Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem, tādējādi stiprinot Aknīstes novada pašvaldības kapacitāti un panākot aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu apguvē un īstenošanā. Apmācībās tika iekļautas apmācības par projektu vadību, plānošanu un administrēšanu, sadarbību ar ārzemju partneriem un partneru meklēšanu projektos, projektu budžetu izstrādi un finanšu administrēšanu, ES projektu risku vadīšanu un krīzes menedžmentu, projektu sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas, projektu rezultātu izplatīšanas veidiem, kā arī tika nodrošināti praktiski treniņi projekta veidlapu izstrādē un interaktīvi treniņi projekta komandas vadības izaugsmei un jaunu iespēju apzināšanai ES fondu projektu apguvē un īstenošanā. Papildus tika noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni un konsultācijas par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2012-10-30
ESF Funding: 23 018.54 EUR / 16 177.52 LVL;
  • ESF Funding: 23 018.54 EUR / 16 177.52 LVL;
Total ESF spent: 23 018.54 EUR / 16 177.52 LVL;
  • ESF spent: 23 018.54 EUR / 16 177.52 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098
Project Promoter: Aknīstes novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Legal address: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Phone: 65237750; 2835525
Fax: 65237751
www: http://www.akniste.lv
Status: Pabeigts