esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” ietvaros esam iepazinuši plašās iespējas, kādas pieejamas, piedaloties dažādos sadarbības projektos gan kā partnerim, gan arī kā idejas iniciatoram. Veiksmīgai dalībai šajos projektos nepieciešamas labas idejas, uzticami sadarbības partneri un, kas ir ne mazāk būtiski – speciālistu spējas savienot tiešos darba pienākumus ar dalību projektos. Lai to sasniegtu: 1) jāpaaugstina speciālistu darba efektivitāte; 2) jādibina kontakti ar potenciālajiem sadarbības partneriem; 3) jāpārņem labā prakse no citām novadu pašvaldībām. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai, pārņemot labo praksi no citām novadu pašvaldībām šo pasākumu īstenošanai un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos. Projekta tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki, t.sk. iestāžu vadītāji – projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītie speciālisti. Projekta iesniedzējs ir Mārupes novada Dome. Sadarbības partneris – Ķekavas novada Dome. Projekta ietvaros pieredzē dalīsies Jaunpils novada dome. Projekta īstenošanas vieta: Mārupes novads. Projekta īstenošanas laiks: 9 kalendārie mēneši, t.i., no 01.04.2012. līdz 31.12.2012. Projekta ietvaros paredzēts realizēt šādas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, apmācības, divi pieredzes apmaiņas pasākumi - semināri, projekta rezultātu izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana. Sagaidāmie projekta rezultāti: apmācīti 30 pašvaldības speciālisti, noorganizēti divi labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumi - semināri – 1 ar Jaunpils novada domi, 1 ar Ķekavas novada Domi.

Project results: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldību darbiniekus kā efektīvi plānot veicamos darbus (3 dienas jeb 24 akad.h/2 grupas), lai iegūtu vairāk laika, ko veltīt projektu ideju ģenerēšanai, gatavošanai un īstenošanai; pārņemot labo praksi no Ķekavas un Jaunpils novadu pašvaldībām un nodibinot sadarbību kopīgai dalībai projektos. Veikta apmācību un pieredzes apmaiņas braucienu dalībnieku aptauja. Pašvaldības mājas lapā izveidota sadaļa par projektu, kurā ievietota un aktualizēta informācija par projekta aktivitāšu īstenošanu, kas 3 reizes arī tikusi ievietota vietējā laikrakstā "Mārupes Vēstis" (03.2012., 10.2012. un 12.2012.).
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-11-29
ESF Funding: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • ESF Funding: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
Total ESF spent: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • ESF spent: 9 326.03 EUR / 6 554.37 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076
Project Promoter: Mārupes novada Dome
Partner(s): Ķekavas novada Dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
Legal address: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167
Phone: 67934695
Fax: 67149858
www: http://www.marupe.lv
Status: Pabeigts