Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis: Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanā, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu īstenošanā, partnerinstitūciju speciālisti- apmācību kursu dalībnieki, kā arī Jelgavas pilsētas domes speciālisti, kas piedalīsies pieredzes apmaiņas vizītes Jelgavā pasākumos. Projekta iesniedzējs ir Valmieras pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Valkas, Smiltenes, Strenču, Cēsu, Amatas novadu pašvaldības un Jelgavas pilsētas dome. Projekta īstenošanas ilgums ir 10 mēneši. Projekta īstenošanas vieta: Valmiera, Valka, Smiltene, Strenči, Cēsis un Jelgava. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. 3. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Jelgavas pilsētu. 4. Pieredzes apmaiņas partnerības pasākumi. 5. Projekta noslēguma seminārs- apaļā galda diskusija. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana. 7. Publicitātes pasākumi. 8. Pamatmoduļa „Energoefektivitāte” elektroniska izstrāde un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv. Projekta aktualitāte: Energoefektivitāte jeb enerģijas lietderīga izmantošana ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā ierobežot industrializācijas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, samazinot energopatēriņu energosistēmas lietotāja pusē un enerģijas zudumus ražošanā, pārvaldē un sadalē. Energoefektivitātes paaugstināšana mazina kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku, kā arī uzlabo arī valsts ekonomiskos rādītājus. Tā kā katra māja ir unikāla pēc tehniskā risinājuma un esošā stāvokļa, tad katrai ēkai energoefektivitātes pasākumi būs atšķirīgi. Lai maksimāli lietderīgi apgūtu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus, pašvaldību un to iestāžu speciālistiem nepieciešams apgūt papildus specifiskas zināšanas ēku energoefektivitātē un to ilgtspējas nodrošināšanā. Sagaidāmie rezultāti: apmācīti un partneru pieredzi apguvuši 44 pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti, partneru pieredzi apguvuši 8 Jelgavas pilsētas domes speciālisti.

Projekta rezultāti: Projektā īstenots apmācību kurss, kura ietvaros dalībnieki iepazinās ar vairākiem apmācību blokiem – energoefektivitātes projektu pirmsprojektu plānošana, ieviešanas specifika, ilgtspējas nodrošināšana, kā arī ar dažādu institūciju administrēto programmu energoefektivitātes projektu sagatavošanas specifiku. Teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki papildināja ar praktiskām nodarbībām projektu pieteikumu sagatavošanā, energoefektivitātes projektu objektu apskatē un poligona „Daibe” vīzītē, kā arī nodarbībā ar termogrāfu. Vērtīga praktiska iepazīšanās ar īstenoto projektu realizācijas gaitu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu norisinājās pieredzes – apmaiņas partnerības pasākumos Strenču, Valkas, Smiltenes, Amatas un Cēsu novadu pašvaldībās, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Projekta ietvaros ir izstrādāta jauna informācijas sistēma – modulis „Energoefektivitāte” mājaslapā www.valmiera.lv, kurā apkopota aktuāla un noderīga informācija par energoefektivitātes projektiem. Modulī iekļauta informācija gan par sabiedrisko ēku, gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu - padomi, instrumenti, labās prakses piemēri, informācija par siltināto objektu ekspluatāciju. Projekta noslēguma seminārā piedalījās dažādas projektā īstenošanā iesaistītās puses – pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA „Vides investīciju fonda” un pašvaldībām. Projekta dalībnieki novērtēja iespēju iesaistīties diskusijās un dalīties pieredzē par galvenajām problēmām un kļūdām energoefektivitātes projektu ieviešanā, kas bija kā kopsavilkums projektā paveiktajam.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-14
Projekta kopējais finansējums: 33 966.41 EUR / 23 871.73 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 33 966.41 EUR / 23 871.73 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 966.41 EUR / 23 871.73 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 33 966.41 EUR / 23 871.73 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069
Projekta īstenotājs: Valmieras pilsētas pašvaldība
Sadarbības partneris: Valkas novada dome,Smiltenes novada dome,Strenču novada dome,Cēsu novada pašvaldība,Amatas novada pašvaldība,Jelgavas pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Valmiera, Valka, Smiltene, Strenči, Cēsis un Jelgava
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Telefons: 64207120
Fakss: 64207125
WWW adrese: http://www.valmiera.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli