Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu programmu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 70 pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas projekta idejas. Projekta tiešā mērķa grupa:
- Preiļu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (40)
- Riebiņu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (30) Projekta iesniedzējs ir Preiļu novada dome. Sadarbības partneris ir Riebiņu novada dome. Projekta norises vieta – Latgales reģions, Preiļu novads un Riebiņu novads. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši laika posmā no 01.04.2012 līdz 31.01.2013. Projekta galvenās aktivitātes: 1) Projekta mērķa grupas apmācības, kur tiek plānoti 6 dažādi apmācību kursi: - Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās; - Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam; - Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām; - Zaļais publiskais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti; - Aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos; - Projekta komandas saliedēšanas treniņš. 2) Sadarbības tīkla izveide - Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu sadarbības izveidošana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību. 4) Seminārs par projektā sasniegto rezultātu prezentēšanu un mērķa grupas apmācību rezultātu novērtēšanu. Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldības kopš 2004. gada aktīvi iesaistās ES fondu apguvē, rakstot projektu pieteikumus, kā arī realizējot apstiprinātos projektus. Apstiprināto ES projektu skaits ar katru gadu pašvaldībās palielinās, kā arī palielinās projektu finansējuma apjoms, kas prasa no pašvaldības arvien lielāku cilvēkresursu kapacitāti, kas ir ierobežota gan skaita, gan zināšanu un prasmju ziņā. Preiļu novada teritorija ir paplašinājusies (2009. gadā esošajam Preiļu novadam nāca klāt vēl 2 pagasti), kuriem nepieciešams ES projektu atbalsts gan infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālās un cilvēkresursu attīstības jomās. Zināšanas nepieciešamas ES projektu pieteikumu sagatavošanā, projektu praktiskajā ieviešanā, publisko iepirkumu jomā, tehnisko dokumentāciju sagatavošanā u.c. Projekta galvenie rezultāti: 1) Apmācīti 70 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki; 2) Izanalizētas Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību; 4) Veikts novērtējums par apmācību kursu rezultātiem; 5) Noorganizēts seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem. 1) Apmācīti 70 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki; 2) Izanalizētas Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību; 4) Veikts novērtējums par apmācību kursu rezultātiem; 5) Noorganizēts seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu programmu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 70 pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas projekta idejas. Projekta tiešā mērķa grupa: Preiļu un Riebiņu novada pašvaldības, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki. Projekta galvenās aktivitātes bija (1) projekta mērķa grupas apmācības: tika noorganizēti 5 apmācību kursi "Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās", "Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam", "Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām", "Zaļais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti", "Aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos". Apmācībās piedalījās 30 Riebiņu novada darbinieki un 40 Preiļu novada darbinieki,(2) projekta komandas saliedēšanas treniņš. Tajā piedalījās 13 pašvaldību darbinieki; (3)sadarbības tīkla izveide. Aktivitātes ietvaros tika organizētas 4 darba grupas pa tēmām: Kultūra, izglītība un sports; Tūrisms un uzņēmējdarbība; Veselība un sociālie pakalpojumi; Preiļu attīstības scenāriju izstrāde; (4)pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību. Braucienā piedalījās 11 Preiļu novada domes nu 3 Riebiņu novada domes darbinieki; (5) seminārs par projektā sasniegto rezultātu prezentēšanu un mērķa grupas apmācību rezultātu novērtēšanu. Tas notika 30.01.2013. un tajā piedalījās 31 cilvēks (Preiļu un Riebiņu novadu domes darbinieki). Informācija par projektu regulāri tika atjaunota mājas lapā www.preili.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-25
Projekta kopējais finansējums: 12 843.95 EUR / 9 026.78 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 12 843.95 EUR / 9 026.78 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 12 843.94 EUR / 9 026.77 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 12 843.94 EUR / 9 026.77 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/090
Projekta īstenotājs: Preiļu novada dome
Sadarbības partneris: Riebiņu novada dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Preiļu un Riebiņu novadu administratīvā teritorija
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Telefons: 65307320
Fakss: 65307323
WWW adrese: http://www.preili.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 15.06.21