Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Esi informēts!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Lubānas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību, nepieciešama informācijas pieejamība par iespējām un projektu konkursiem, savukārt, lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību, nepieciešams attīstīt un pilnveidot pašvaldības darbinieku prasmes un iemaņas projekta idejas formulēšanā, atbilstoša fonda sameklēšanā un prasībām atbilstoša projekta pieteikuma sagatavošanā un kvalitatīvā projektu īstenošanā. Projekta mērķa grupa 32 Lubānas novada pašvaldības darbinieki. Projekta laikā plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts projekta ieviešanas process, saskaņā ar projekta iesniegumā plānotajām aktivitātēm, laika grafiku un plānotajām izmaksām 2. Esošās situācijas izpēte. Aktivitātes ietvaros plānota apmācības vajadzību strukturēšana, apmācības moduļu un tēmu identificēšana, atbilstoši pašvaldības darbinieku kompetences līmenim. 3. Apmācību semināri. Aktivitātes ietvaros plānots apmācīt 32 Lubānas novada pašvaldības darbiniekus (1.apmācību modulī 32 darbinieki, 2.apmācību modulī 10 no 32 darbiniekiem). 4. Apmācību semināru novērtēšana. Aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt apmācību novērtēšanas anketas šablonu un veikt apmācību programmas novērtējumu. 5. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām. Projekta kopējais īstenošanas ilgums 10 mēneši, kopējās projekta attiecināmās izmaksas 15 030,00

Результаты проекта: Projekta mērķis - pilnveidot Lubānas novada pašvaldības darbinieku zināšanas un iemaņas ES fondu līdzfinansēto projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, ir sasniegts. Lubānas novada pašvaldības iestāžu, bibliotēku, pagasta pārvalžu un izglītības iestāžu 32 darbinieki apmeklēja apmācības par projektu sagatavošanu, iepirkumu organizēšanu un projektu ieviešanu, paaugstinot savas zināšanas un prasmes, lai varētu uzsākt aktīvu darbību finansējuma piesaistei Lubānas novada attīstībai. Informācija par projektu, tai skaitā - apmācību materiāli ievietoti Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2013-03-08
ESF финансирование: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • ESF финансирование: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
ESF награждено: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • ESF награждено: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085
Исполнитель проекта: Lubānas novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Место реализации: Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas novads
Юридический адрес: Tilta iela 11 , Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Tелефон: 64894044
Факс: 64894171
www: http://www.lubana.lv
Cтатус: проект осуществлён