esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta ietvaros paredzēta Dobeles novada pašvalības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta mērķis ir stiprināt Dobeles novada pašvaldības kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana un publicitātes pasākumu nodrošināšana; 2. Izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā, vienlaikus veicot izpēti par Dobeles novada pašvaldības nepieciešamību un iespējām atjaunojamās enerģijas ieviešanas attīstīšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanā, un pieredzes apmaiņas veikšana pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu īstenot projektus par atjaunojamās enerģijas izmantošanas ieviešanu un energoefektivitātes paaugstināšanas Dobeles novada pašvaldības funkciju īstenošanai. 3. Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku apmācības šādās tēmās: 1) Projektu plānošana. Finanšu resursu piesaistes iespējas; 2) Projektu vadības kompetenču attīstība (vispārējās, tehniskās un rīcības); 3) ES fondu finansēto projektu pareiza un efektīva pārvaldība (finanšu, lietvedības un juridiskie aspekti, riski); 4) Tehniski ekonomiskais pamatojums un ietekme uz vidi, vērtējums.

Project results: Projekta ietvaros tika paredzēta Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta īstenošanā tika iesaistīti 99 tiešās mērķa grupas dalībnieki. Projekta ietvaros tika organizēta izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā. Pētījumā tika apzināta faktiskā situācija novadā, veikti mērījumi dabā, datu apkopošana un analīze, priekšlikumu izstrāde. Izpētes ietvaros tika organizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Skaistkalni (vidusskolas apkures risinājums, izmantojot siltumsūkni), Ķekavu (Saules enerģijas pielietojums) un Valmieru (gaismas diožu izmantošana ielu apgaismojumā); pieredzes apmaiņas diskusija Dobelē par atjaunojamās enerģija izmatošanu un energoefektivitātes pasākumiem; pētījuma prezentācijas seminārs. Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības par projektu īstenošanu, pamatojoties uz mērķa grupas aptauju (vajadzību priekšizpēti), izstrādātu un saskaņotu apmācību programmu un ņemot vērā mērķa grupas priekšzināšanu līmeni. projekta aktivitātes tika atspoguļotas mājas lapā www.dobele.lv
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2012-11-22
ESF Funding: 25 119.24 EUR / 17 653.90 LVL;
  • ESF Funding: 25 119.24 EUR / 17 653.90 LVL;
Total ESF spent: 25 119.23 EUR / 17 653.90 LVL;
  • ESF spent: 25 119.23 EUR / 17 653.90 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094
Project Promoter: Dobeles novada pašvaldība
Start date of project: 01.05.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Legal address: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Phone: 63720940
Fax: 63722463
www: http://www.dobele.lv
Status: Pabeigts