esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zināt, prast un sasniegt!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Baltijas burāšanas skola” administratīvo kapacitāti, izstrādāt darbības stratēģiju interešu aizstāvībā, lai varētu turpmāk nopietni darboties nevalstiskā sektora līdzdalībā lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politisko instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Sekmēt attiecīgajā nozarē darbojošās nevalstiskās organizāciju darbinieku un biedru izpratni par jautājumiem, kas saistīti par lēmumu pieņemšanas procesiem gan valsts, gan pašvaldību līmenī, attīstot viņos argumentācijas prasmes un pārējās zināšanas, kas sekmētu efektīvu darbību nevalstisko organizāciju interešu aizstāvībā. Lai sekmētu projekta mērķi iesniedzēja, mērķa grupas biedriem un darbiniekiem tiks veiktas šādas apmācības: Prezentācijas un argumentācijas prasmes, Projekta izstrāde un vadība, Jaunāko informācijas tehnoloģiju sasniegumu izmantošana interešu aizstāvības darbā, Interešu aizstāvības darbs, tā tiesiskais regulējums. Papildus, lai iegūtu ārvalstu pieredzi, izpētītu un pārņemtu labāko un Latvijas situācijai atbilstošāko praksi un pieredzi interešu aizstāvības darbā, ir ieplānota vizīte apmeklējot Lielbritānijas burāšanas skolu, kā rezultāts visām projekta aktivitātēm, tiks izstrādāta darbības stratēģija interešu aizstāvībā nākamajiem 5 gadiem. Ņemot vērā, ka galvenais sasniedzamais rezultāts projekta ietvaros ir interešu aizstāvības stratēģijas izveide, projekta ietvaros ir plānots: Veikt situācijas izpēti (tiesiskais regulējums, esošās situācijas raksturojošie dati, situācijas analīze, komunikācija ar nozarē esošajām nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm u.t.t.,); Apkopot iegūtos datus, prezentējot tos seminārā, un kopā ar nozarē esošajām organizācijām izstrādāt stratēģiju interešu aizstāvībā. Papildus, projektā tiks izveidota mājas lapa, kā arī tiks organizēts seminārs prezentējot projekta rezultātus. Projekta mērķa grupa ir Biedrības “Baltijas burāšanas skolas” biedri un darbinieki, Biedrības “Usmas jahtklubs”, Biedrības “Jelgavas jahtklubs”, Biedrības “Andrejostas jahtklubs”, Biedrības “ Rojas jahtklubs”, Biedrības “ Jahtklubs Engure”, Biedrības ” Latvijas Mikro klases jahtu asociācija”, Biedrības “ Pāvilostas jahtklubs”, Biedrības “Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija” biedri un darbinieki un citu, nevalstisko organizāciju biedri un darbinieki. Projekta īstenošana plānota no 2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.martam. Projekta kopējās izmaksas: 16916,66 LVL.

Projekta rezultāti: Lai sasniegtu projekta mērķi - stiprināt iesniedzējas organizācijas un projekta īstenošanā iesaistīto nevalstisko organizāciju kapacitāti iedzīvotāju interešu aizstāvībā, kā arī paplašināt iesaistīto organizāciju mērķauditorijas loku un dažādot auditorijai piedāvātās aktivitātes, tika izstrādāta biedrības interešu aizstāvības stratēģija 5 gadiem, izglītoti biedrības biedri un projektā iesaistīto NVO darbinieki un biedri par projektu sagatavošanu un vadīšanu, prezentācijas un argumentācijas prasmēm lēmumu pieņemšanas procesā, par interešu aizstāvības iespējām izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošu līdzekli – informācijas tehnoloģijas ,interešu aizstāvības darbu, tā tiesisko regulējumu. Projektā tika izveidota biedrības mājas lapa www.sailingschool.lv, un tika organizēts seminārs par projekta rezultātiem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-06-20
Projekta kopējais finansējums: 23 047.88 EUR / 16 198.14 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 220.17 EUR / 14 913.62 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 827.71 EUR / 1 284.52 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 23 047.89 EUR / 16 198.15 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 220.17 EUR / 14 913.62 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 827.72 EUR / 1 284.53 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/179
Projekta īstenotājs: Biedrība "Baltijas burāšanas skola"
Uzsākšanas datums: 01.09.2012.
Pabeigšanas datums: 31.03.2013.
Īstenošanas vieta: Jelgava un Jelgavas novads
Juridiskā adrese: Zāļu iela 16, Jelgava, LV-3004
Telefons: 29138846
Fakss: -
WWW adrese: http://-
Statuss: Pabeigts