Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība c[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācija

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Ar 2010.gada 1.janvāri Latvijas Bērnu fonds veic valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma administrēšanu no vardarbības cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai. Iegūtā pieredze un veikta darba analīze rāda, ka specializēto centru darbiniekiem nav vienotu zināšanu un instrumentu darba ar 0 līdz 3 gadus veco cietušo bērnu novērtēšanu un aprūpi. Vienlaikus 20 % no visiem bērniem, kuri 2011.gada saņēma rehabilitāciju ietilpa šajā vecuma grupa un ģimenē cietušo bērnu skaits pieaug. Projekta ietvaros noteikts mērķis: uzlabot 8 Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā vardarbībā cietušajiem bērniem vecuma līdz 3 gadiem un veicināt so organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Aktivitāšu īstenošana aptvers centru, kas ir arī projekta mērķa grupa, vadošo darbinieku treniņu par publisku uzstāšanos, runu, ka ari mediju treniņš, starptautiskās pieredzes apgūšana. Centru speciālistiem praktiskie treniņi, supervīzija. Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin Minhenes funkcionālas attīstības diagnostikas apgūšanu darba ar 13 – 16 mēnešus veciem bērniem, metožu apgūšanu darba ar 0 – 12 mēnešus veco bērnu novērtēšanu un aprūpi centru speciālistiem. Savukārt, centru vadītāju un pakalpojuma administrētāju kapacitātes paaugstināšana dalībai politikas plānošanā un ieviešanā (mediju treniņš, apmācības publiskajā runa, argumentācijas prasme), vietējā un starptautiska sadarbības tīkla attīstīšana. Projekts sākot ar 2013.gada 1.janvāri ilgs12 mēnešus.

Project results: Projekta mērķis - uzlabot 8 Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā vardarbībā cietušajiem bērniem vecumā līdz 3 gadiem un veicināt šo organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ir sasniegts. Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātā tika paaugstināta specializēto krīžu un rehabilitācijas centru darbinieku (vadītāju, psihologu, sociālo darbinieku, mediķu u.c.) profesionālā kapacitāte darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem līdz 3 gadu vecumam – gan viņu interešu un tiesību pārstāvībā un aizstāvībā, gan iespējās vardarbības noteikšanā un novērtēšanā. Kopumā 80 cilvēki no 8 nevalstiskajām organizācijām bija iesaistīti un paaugstināja savas zināšanas un profesionālās iemaņas bērnu novērtēšanā, izmantojot Minhenes funkcionālās diagnostikas attīstības metodi par iespējamu vai jau konstatētu vardarbību. Apmācībās centru vadītājiem bija dota iespēja paaugstināt publiskās runas prasmes un piedalīties mēdiju treniņā. Projekta mēŗķa grupa devās pieredzes apmaiņā uz Itāliju, lai iepazītos ar NVO "Cesie" pieredzi. Informācija par projektu ievietota mājaslapā www.lbf.lv.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-02-17
ESF Funding: 33 501.58 EUR / 23 545.04 LVL;
  • ESF Funding: 30 844.90 EUR / 21 677.92 LVL;
  • ESF private funding: 2 656.68 EUR / 1 867.13 LVL;
Total ESF spent: 33 501.58 EUR / 23 545.04 LVL;
  • ESF spent: 30 844.90 EUR / 21 677.92 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 656.68 EUR / 1 867.13 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/008
Project Promoter: Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”
Start date of project: 01.01.2013.
Project finish date: 31.12.2013.
Place of implementation: Brīvības gatve 310 – 75, Rīga, LV – 1006
Legal address: Brīvības gatve 310 – 75, Rīga, LV-1006
Phone: 67185721
Fax: 67541814
www: http://www.lbf.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 12.06.21