Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo N[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana labākai līdzdalībai politikas plānošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta iesniedzējs biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „KALVE”” vadības līmenī jau no tās dibināšanas aktīvi piedalās dažādu normatīvo aktu apspriešanā un ieteikumu sniegšanā. Taču organizācijas kapacitātes stiprināšanai ir nepieciešams biedrības un tās partnerorganizāciju biedriem un darbiniekiem sniegt atbalstu un zināšanas par politiskiem procesiem. Ir identificētas konkrētas problēmas, kuras, projekta mērķi sasniedzot, tiks risinātas: - tieksme kritizēt un noniecināt esošos lēmumus. Personu neprasme vai nevēlēšanās veidot konstruktīvu un lietišķu sadarbību ar valsts struktūrām jau lēmumu pieņemšanas posmā; - zems zināšanu un izpratnes līmenis par lēmumu pieņemšanu un politiskiem procesiem; - neiesaistīšanās ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā, tā nepiedaloties politikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, un neizmantojot iespējas pārstāvēt sabiedrības intereses. Projekta mērķis ir panākt partnerorganizāciju darbinieku un biedru aktīvu, pozitīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī, kā arī sniegt viņiem zināšanas un prasmes, lai varētu iesaistīties citu ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt LSA "Kalve" un tās partnerorganizāciju pozitīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī, kā arī sniegt viņiem zināšanas un prasmes, lai varētu iesaistīties citu ES struktūrfondu finansēto projektu izstrādē un īstenošanā - ir sasniegts daļēji, ņemot vērā, ka nav gūta pārliecība, par to, ka projektā notikušas visas plānotās aktivitātes. Projektā tika izstrādāta biedrības ilgtermiņa stratēģija 2013. - 2015.gadam, informācija par lēmumu pieņemšanas jautājumiem tika apkopota rokasgrāmatā, kas ir pieejama mājas lapā www.kalvelsa.lv. Projektā tika organizētas konsultatīvas nodarbības par lēmumu pieņemšanas aspektiem, konsultācijas ekonomikas jautājumos, tika sniegti konsultanta pakalpojumi juridiskajos un lietvedības jautājumos, tika parakstīts NVO un MK sadarbības memorands, tika noorganizēts projekta noslēguma pasākums un projekta aktivitātes tika atspoguļotas biedrības mājas lapā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2014-03-26
Projekta kopējais finansējums: 10 328.94 EUR / 7 259.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 9 509.86 EUR / 6 683.57 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 819.08 EUR / 575.65 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 037.51 EUR / 17 596.46 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 450.89 EUR / 16 481.38 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 586.62 EUR / 1 115.08 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/132
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve””
Sadarbības partneris: Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija
Uzsākšanas datums: 01.10.2012.
Pabeigšanas datums: 31.07.2013.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Grīvas iela 11/4-7, Rīga, LV-1055
Telefons: 29112545
Fakss: 66100873
WWW adrese: http://www.kalvelsa.lv
Statuss: Pabeigts