esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Efektīva līdzdalība zaļākam novadam

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: ir stiprināt NATURA 2000 teritorijās darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti ar informētības, atpazīstamības un komunikāciju prasmju pilnveidošanu un aktīviem līdzdalības pasākumiem, tā veicinot aktīvu un kvalitatīvu šo nevalstisko organizāciju līdzdalību vides rīcības politikas izstrādē un ieviešanā vietējā līmenī, kā arī nodrošinot efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai teritoriju pārvaldībā.. Projektā iesaistītās mērķa grupas: 3 NATURA 2000 teritorijās darbojošās NVO Projekta norises vieta: Talsu, Mērsraga un Kandavas novadi. Projekta īstenošanas laiks 10 mēneši Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti: - 3 pieredzes un apmācību semināri 20 biedriem un darbiniekiem. - Biedrības „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” attīstības stratēģijas 2013-2018. gadam izstrāde (piedalās 25 biedri un sadarbības partneri) - Sadarbības un līdzdalības sistēmas priekšlikuma izstrāde NATURA2000 teritoriju pārvaldībai Talsu novadā. - Vides rīcības politikas priekšlikumu izstrāde un iesniegšana atbildīgajās institūcijās Dabas parka „Talsu pauguraine” dabas aizsardzības plānam, Vietējās attīstības stratēģijai un Talsu novada teritorijas attīstības plānam. - Dalība Talsu novada pašvaldības komisijās un komitejās, pārstāvniecība Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā, Talsu rajona partnerībā un Vides forumā. - Projekta noslēguma konference.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija stiprināt NATURA 2000 teritorijās darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti ar informētības, atpazīstamības un komunikāciju prasmju pilnveidošanu un aktīviem līdzdalības pasākumiem, tā veicinot aktīvu un kvalitatīvu šo nevalstisko organizāciju līdzdalību vides rīcības politikas izstrādē un ieviešanā vietējā līmenī, kā arī nodrošinot efektīvāku, profesionālāku un kvalitatīvāku līdzdalību savu interešu aizstāvībai teritoriju pārvaldībā. Projektā notika 3 pieredzes apgūšanas un apmācību semināri -" Likumdošana un teritoriju attīstība", "Resursi attīstībai un rīcībspēja”, "Instrumenti līdzdalībai politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.” Tika noorganizētas biedrības stratēģijas izstrādes darbnīcas, kuru rezultātā tapa biedrības stratēģija, kas tika prezentēta noslēguma seminārā. Tika izstrādāts sadarbības sistēmas modelis un sadarbības memorands, kas tika iesniegts pašvaldībā. Projektā tika sagatavoti un iesniegti priekšlikumi dabas parka "Talsu pauguraine" dabas aizsardzības plānam, kā arī Talsu novada teritoriju attīstības plānam un vides rīcības politikai. Izveidota biedrības mājas lapa-www.talsupauguraine.lv, sagatavots makets informatīvajam izdevumam par biedrību un notika projekta noslēguma konference.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzeme,Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2014-01-30
Projekta kopējais finansējums: 8 533.26 EUR / 5 997.21 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 7 856.58 EUR / 5 521.64 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 676.68 EUR / 475.57 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 9 098.87 EUR / 6 394.72 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 8 422.19 EUR / 5 919.15 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 676.68 EUR / 475.57 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/201
Projekta īstenotājs: Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"
Sadarbības partneris: Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”
Uzsākšanas datums: 01.01.2013.
Pabeigšanas datums: 31.10.2013.
Juridiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Telefons: 29279461
Fakss: -
WWW adrese: http://-
Statuss: Pabeigts