eez-2009  grafiskais elements


1-й конкурс "Программа проектов НГО" (2009-2014)

Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 2012-27-11

Для субпрограммы «Програм­ма проектов негосударственных организаций» доступное софинан­сирование к первому конкурсу составляет EUR 3 299 782 в латовом эквиваленте (для микропроектов — EUR 423 049 и для меццо- и макропроектов — EUR 2 876 733). Для развития и поддержки двусторонних проектов доступно-софинансирование в рамках меццо- и макропроектов в размере EUR 85 429 в латовом эквиваленте.

Сроки подачи заявок на проекты:

  • на меццопроекты и макропроек­ты до 18:00 11 февраля 2013 года;
  • на микропроекты до 18:00 25 февраля 2013 года.

Заявки на проекты можно подавать лично или посылать по почте в Фонд интеграции общества по адресу: Brīvības iela 40-39 (б. stāvs), Rīga, LV-1050, или отправить документ в электронном формате:

  • (по проектам субпро­грамм «Программа поддержки деятельности негосударственных организаций»);
  • (по микропроектам субпрограмм «Программа проектов негосударственных организаций»);
  • (по меццопроектам и макропроектам субпро­грамм «Программа проектов негосударственных организа­ций»).

Или заполнив бланк заявки в электронной системе управления проектами онлайн в Интернете на домашней странице Фонда интеграции общества www.sif.lv (будет доступно с 2 января 2013 года).

Информационные семинары о конкурсах проектов состоятся в Валмиере (11 декабря), в Лиепае (12 декабря), в Резекне (13 декабря) и в Риге (14 декабря)

Более детальная информация о семинарах доступна на домашней странице фонда www.sif.lv, запись на участие в семинарах по телефону 67281752.

Вопросы о подготовке заявки на проект можно посылать на электронный адрес: , или по факсу 67078224 не позже чем за три дня до окончания срока подачи заявок на проекты.

Правила Кабинета министров, которые определяют процедуру открытого конкурса заявок на субпрограммы проектов, бланк заявки на проект и бланк бюджета, методические рекомендации и необходимая информация по заполнению и подготовке других заявлений доступны на домашней странице Фонда интеграции общества www.sif.lv в разделе «Конкурсы проектов» или в офисе фонда по адресу: Rīgā, Brīvības ielā 40-39.

Программу финансирует финансовый инструмент ЕЭЗ и Латвийское государство.


Проекты: 65 (Прерванные: 1)


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"Vienoti sabiedrībā
2.Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"Tavu iespēju „ABC”
3.Biedrība "Oleru muiža"Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes - sabiedrības ilgstspējīgai attīstībai
4.Biedrība "Saule" Vienotā sabiedrībā
5.Nodibinājums "C Modulis"Cilvēks: izmaiņu veicinātājs!
6.Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”"Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģionāla tīkla izveide sociālā atstumtības riska grupu atbalstam
7.Nodibinājums "Fonds „Iespēju tilts”"Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti
8.Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā
9.Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem Ventspils un Talsu pilsētās un novados
10.Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī
11.Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"READY – pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm
12.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā
13.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Integrācijas inkubators romu bērnu un jauniešu atbalstam
14.Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences”Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUMI UN DIALOGS
15.Biedrība "1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība"Vienotas 20. gs vēstures izpratnes veicināšana
16.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi
17.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
18.Biedrība "NEXT"TU.ESI.LV
19.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Atbalsta pasākumu attīstība sociālās atstumtības riskam paļauto ģimeņu ar bērniem iekļaušanai sabiedrībā
20.Nodibinājums "Centrs Valdardze"Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā
21.Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”Kopīga rītdiena
22.Biedrība "Ludzas Invalīdu biedrība"Darbs ir dzīve
23.Biedrība "Ūdenszīmes"Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”
24.Biedrība "Māmiņu klubs "Pogas""Inovatīvs pakalpojums- ģimenes asistents
25.Biedrība "Baltijas HIV asociācija"Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes paklapojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)
26.Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstība bērnu un jauniešu ar invaliditāti neatkarības veicināšanai
27.Biedrība "Dižvanagi"Prasmju pilnveidošana ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti
28.Nodibinājums "Nova vita"Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai
29.Biedrība „Kopienas Attīstības Centrs (KAC)” Aktīvs un radošs dzīvesveids bērnu un jauniešu ar garīgās attīstības traucējumiem, un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai Kurzemes reģionā
30.Biedrība "Bāreņu biedrība „Saules bērni”"Līdztiesība - atšķirīgi dzimumi, vienādas tiesības, vienlīdzīgas iespējas
31.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"Ejot līdzi laikmetam!
32.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei
33.Biedrība "Klubs "Verte""Es Zinu, Es Varu, Es Daru
34.Biedrība „Liepājas Neredzīgo biedrība”Esi aktīvs un iesaisties!
35.Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""Ilgtspējīgas vides nodrošināšana psihosociālās rehabilitācijas onkoloģiskajiem pacientiem ieviešanai Latvijā
36.Biedrība "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība"Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē
37.Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm
38.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Audzinām bērnu nevardarbīgi!
39.Biedrība "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās""Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām
40.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm
Страницы: