Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > Poļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprinā[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Poļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projektu īsteno Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ. Projekta „Poļu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir stiprināt Poļu nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu poļu biedrību un nodibinājumu dalībnieku integrāciju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta partnerība sastāv no 5 poļu kopienas organizācijām, kuras strādā Rīgas reģionā, Kurzemē un Latgalē. Plānotais tieši iesaistīto personu skaits ir 97, kas ir saskaņots ar katru organizāciju. Projekta mērķa grupa ir dažāda vecuma un dzimuma pārstāvji, tiem ir dažādas profesijas un piederība sociālajām grupām. Projektu plānots īstenot 9 mēnešu laikā no 01.03.2013. līdz 30.11.2013. Projekta ieviešanai ir noteiktas galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; projekta dalībnieku atlase; ārvalstu prakses izpēte un sadarbības modeļa izstrāde; dalība ES sadarbības tīklos; poļu NVO ilgtermiņa sadarbības modeļa izstrāde; līderības un integrācijas pasākumi organizācijas NVO biedriem; Informācija par NVO un MK sadarbības memorandu parakstīšana; www mājas lapu izveidošana un uzturēšana; projekta rezultātu izvērtēšana un publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti: Projekta „Poļu nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis bija stiprināt Poļu nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu poļu biedrību un nodibinājumu dalībnieku integrāciju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Lai sasniegtu minēto mērķi, projektā tika veikti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Poliju, lai iepazītos ar Polijas NVO pieredzi, un izstrādāts poļu NVO ilgtermiņa sadarbības modelis, noorganizētas projekta dalībnieku apmācības Rīgā, Liepāja un Daugavpilī par projektu vadību, finanšu resursu piesaistes jautājumiem, NVO darbības nodrošināšanu un normatīvo bāzi, izveidotas mājas lapas sadarbības partneriem, Par projekta aktivitātēm sabiedrība tika regulāri informēta biedrības un sadarbības partneru mājas lapās.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzeme,Latgale,Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2015-01-08
Projekta kopējais finansējums: 17 210.44 EUR / 12 095.57 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 845.65 EUR / 11 136.39 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 364.79 EUR / 959.18 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 854.22 EUR / 12 548.02 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 489.43 EUR / 11 588.84 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 364.79 EUR / 959.18 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/003
Projekta īstenotājs: Latvijas Poļu Biedrība POLONEZ
Sadarbības partneris: biedrība "Poļu nams",Biedrība "Liepājas poļu sieviešu klubs „VANDA”",biedrība "Inflanty",Nodibinājums "Nodibinājums Euro Atlantic Economic Chamber of Trade, Commerce & Industry Hansa Teutonica"
Uzsākšanas datums: 01.03.2013.
Pabeigšanas datums: 31.01.2014.
Īstenošanas vieta: Vagonu iela 31-1, Rīga, LV-1009
Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 87, Rīga, LV-1001
Telefons: 29190174
Fakss: 67274339
WWW adrese: http://www.polonez.lv
Statuss: Pabeigts