Начало

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsts biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” darbībai – solis uz stiprāku pilsonisko sabiedrību.

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt regulāru un ilgtspējīgu biedrības līdzdalību sociālās rīcībpolitikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību ievērošanu dzīvot sabiedrībā ar pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē.
Projekta ieviešana notiks biedrības telpās, Rīgā, bet programmas aktivitāšu norises vietas ir visi Latvijas plānošanas reģioni.
Darbības programmas ieviešanas laikā, biedrība aktīvi iesaistās sociālās rīcībpolitikas veidošanā, veicinot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem deinstitucionalizācijas uzsākšanu un īstenošanu Latvijā. Ar iedzīvotāju forumu palīdzību, biedriba veicinās sociāli mazaizsargāto grupu – cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un ģimeņu, kuras ikdienā aprūpē šādus cilvēkus, aktīvu pilsoniskumu un prasmes līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos. Darbības programmas ietvaros izveidotā e-Līdzdalības platforma ilgtermiņā kalpos kā līdzdalības procesu stimulējošs instruments, vienlaikus dodot iespēju tiem cilvēkiem, kuri nevar klātienē iesaistīties biedrības viedokļu formulēšanā vai pozīcijas izstrādē (jo pakalpojumu trūkuma dēļ jāaprūpē tuvinieks ar smagu invaliditāti), piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos un nodrošinās informētību par biedrības aktivitātēm demokrātiskas līdzdalības jomā. Darbības programmas ietvaros veiktā valsts pārvaldes institūciju -Valsts sociālās aprūpes centru, darbības uzraudzība nodrošinās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kuri ir ievietoti šais centros, interešu aizstāvību.
Piesaistot jaunus biedrus un uzsākot dalību starptautiskā sadarbības tīklā, kā arī izstrādājot un īstenojot finanšu piesaistes stratēģiju, biedrība stiprinās savu institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti turpmākai ilgtspējīgai darbībai.

Результаты проекта: Darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, nodrošināt regulāru un ilgtspējīgu biedrības līdzdalību sociālās rīcībpolitikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī biedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, lai veicinātu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību ievērošanu dzīvot sabiedrībā ar pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē.
Mērķgrupa:
- 11 NVO,
- NVO dalībnieki: (32 biedri, 10 brīvprātīgie)
- 128 Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ģimeņu locekļi
- 184 Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem
Projekta īstenošanas vieta- Latvija
Projekta ietvaros sasniegti šādi rezultāti:
1.Izveidota līdzdalības stratēģiskā darba grupa.1 darba grupa.34 darba grupas tikšanās reizes. Palielinājies brīvprātīgā darba veicēju skaits, 6 personas.
2. Biedrības mājas lapā www.lkndz.lv izveidota projektam veltīta sadaļa, kurā tiek ievietota informācija par projektu.1 jauna sadaļa mājas lapā.14 informatīvie ziņojumi (latviešu un angļu valodā).
Izplatītas preses relīzes par projektu, tā īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.6 preses relīzes. Noorganizēti 3 publicitātes pasākumi. Publicitātes pasākums 2013.gadā.1 pasākums (20 dalībnieki). 2014.gadā noorganizēts informatīvais seminārs par projekta ietekmi uz publiskās pārvaldes darbību, (32 dalībnieki). Noorganizēts projekta noslēguma pasākums 2015.gadā.(30 dalībnieki).
3. Palielinājies nevalstisko organizāciju skaits, kuras iesaistījušās rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā līmenī. 1 nevalstiskā organizācija, 27 reizes dalība ministriju darba grupās/padomēs/sēdēs. Palielinājies nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes institūciju konsultāciju skaits, 5 konsultācijas.
4.Biedrība iesaistījusies starptautiskā sadarbības tīklā EASPD (2013.gadā),1 nevalstiskā organizācija. Biedrības pārstāvji piedalījušies starptautiskā sadarbības tīkla organizētos 3 starptautiskos pasākumos.
5.Izveidota sadaļa „e-Līdzdalības platforma” biedrības mājas lapā www.lkndz.lv . Izveidota slēgta mājas lapas sadaļa „Biedriem”. 2 sadaļas biedrības mājas lapā.12 reizes ievietota aktuālā informācija par biedrības darbu interešu aizstāvībā.
6.Izstrādāta biedrības finanšu piesaistes stratēģija.
7.Īstenotas 10 finanšu piesaistes aktivitātes. Piesaistīts vairāk kā 600 000 EUR biedrības darbības nodrošināšanai.
8.Īstenoti publiskās pārvaldes uzraudzības – darbības izvērtēšanas pasākumi.10 Valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru darbības izvērtējumi.
9.Izstrādāts informatīvais materiāls elektroniskā formātā. 1 informatīvais materiāls. Noorganizētas 5 apaļā galda diskusijas jaunu biedru piesaistei. Piedalījušies 108 dalībnieki.
Palielinājies biedrības juridisko biedru dalīborganizāciju skaits, kopā sasniedzot 14 dalīborganizācijas.
Palielinājies biedrības fizisko biedru skaits, 20 jauni biedri – fiziskas personas.
10.Izstrādātas vadlīnijas normalizācijas principa īstenošanai valsts pārvaldes pakļautības iestādēs – Valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros.
11.Noorganizēti iedzīvotāju forumi 5 Latvijas reģionos.Forumos piedalījušies 246 dalībnieki.
12.Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, 8 dalībnieki.
13.Izstrādāta apmācību programma Vadlīniju normalizācijas principa ieviešanas īstenošanai.
Noorganizēti un novadīti apmācību kursi.1 apmācību programma.3 apmācību kursi. Katrs mācību kurss 3 dienas, kopā 24 stundas.
Apmācīti 101 valsts pārvaldes pakļautības iestāžu (VSAC) pārstāvji.
14.Noorganizēti 3 pasākumi biedrības biedru kapacitātes celšanai.
Dalībnieku skaits pasākumos:
2013.gadā – 25 dalībnieki;
2014.gadā – 26 dalībnieki;
2015.gadā - 27 dalībnieki.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/049
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 14.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 29
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 57743.48 EUR / 40 582.35 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 49370.68 EUR / 34 697.91 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2598.46 EUR / 1 826.21 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5774.34 EUR / 4 058.23 LVL;
Юридическии адрес: Robežu iela 6 - 1, Rīga, LV-1004
Номер тел.: 26176901
Факс: -
Е-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Домашняя страница: www.lkndz.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org