eez-2009  grafiskais elements


Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis: nodrošināt LSK regulāru darbību cilvēktiesību un diskriminācijas mazināšanas jomā, ievērojot LSK darbības pamatprincipus.
Darbības programmas īstenošanas vieta: visa Latvija, jo darbības programmas īstenošanā aktīvi tiks iesaistītas LSK 28 komitejas, LSKJ 19 nodaļas, kas darbojas visos Latvijas reģionos un sekretariāts Rīgā.

Darbības programmas galvenie pasākumi:
1) nepārtraukta LSK darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
2) LSK ārējās komunikācijas pilnveide jaunu biedru un brīvprātīgo piesaistei;
3) LSK kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
4) LSK jaunatnes nodaļu darbības attīstība cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālo un veselību veicinošo pasākumu īstenošanā, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
5) iesaiste konsultāciju / sadarbības procesā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, lai īstenotu interešu aizstāvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī diskriminācijas mazināšanu un ierobežošanu.

Darbības programmas plānotie rezultāti:
1) aktīva 28 LSK komiteju un 19 LSKJ nodaļu darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
2) īstenota LSK komunikāciju stratēģija un biedru un brīvprātīgo skaita pieaugums par 3-5%;
3) apmācīti 70 LSK komiteju darbinieki cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
4) izstrādāta LSK rīcības stratēģija cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
5) īstenotas vismaz 3 – 5 kampaņas nacionālā un reģionālā līmenī cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus, uzņēmējus u.c. atbalstītājus;
6) apmācīti 75 LSK jaunatnes nodaļu pārstāvji cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
7) notikušas vismaz 30 konsultācijas (t.sk. dalība darba grupās, sadarbība dažādu pasākumu īstenošanā u.c.) ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.

Результаты проекта: Darbības programmas mērķis bija nodrošināt Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) regulāru darbību cilvēktiesību un diskriminācijas mazināšanas jomā, ievērojot LSK darbības pamatprincipu: ”Objektīvums. Kustība nediskriminē uz nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politisko uzskatu pamata. Tā cenšas mazināt cilvēku ciešanas, vadoties tikai no viņu vajadzībām, priekšroku dodot tiem, kam palīdzība visvairāk nepieciešama”.
Projekta mērķgrupa: 1 NVO; 60 biedri; 70 darbinieki; 238 brīvprātīgie, 1539 bērni un jaunieši,503 mazturīgie un sociālam riskam pakļautās personas; 652 lauku teritorijas iedzīvotāji.
Galvenie sasniegtie rezultāti:
1)Izstrādāta un īstenota LSK rīcības stratēģija cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā.
2) Sniegtas 350 konsultācijas mērķa grupai – iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā.
3) Noorganizēti 25 projekta informatīvie pasākumi
4) Izglītoti 608 jaunieši un 58 NVO, biedrību vai institūciju pārstāvji par cilvēktiesībām, pilsonisko līdzdalību.
5) Organizētas 3 diskusijas par paaudžu sadarbības iespējām un ieguvumiem (99 dalībnieki).
6) Īstenotas 6 kampaņas nacionālā un reģionālā līmenī cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā.
7) Izstrādāta un īstenota LSK ārējās komunikācijas stratēģija.
8) Pilnveidota un uzlabota LSK mājaslapa www.redcross.lv
9) Palielinājies LSK biedru skaits par 453 un brīvprātīgo skaits par 361 personām.
10) Noorganizēts starptautiskais jaunatnes integrācijas forums (49 dalībnieki).
11) Izveidots e-materiāls par brīvprātīgo darbu un pilsonisko līdzdalību “Brīvprātīgais darbs ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā”.
12) Apmācīti 59 LSK un komiteju biedri un darbinieki cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā.
13) Apmācīti 67 LSK jaunatnes nodaļu pārstāvji cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā.
14) Nodrošināta sadarbība ar valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, lai īstenotu interešu aizstāvības, cilvēktiesību ievērošanu, diskriminācijas mazināšanu un ierobežošanu (10 konsultācijas, 81 dalība darba grupās, komisijās, konsultatīvajās padomēs, kā arī sadarbība dažādu pasākumu īstenošanā ar valsts un pārvaldes institūcijām un ārvalstu sadarbības partneriem, sniegti 11 atzinumi).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MAC/086
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 29.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Sabiedriskā organizācija "Norvēģijas Sarkanais Krusts"
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 59974.05 EUR / 42 150.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 51277.81 EUR / 36 038.25 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2698.83 EUR / 1 896.75 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 5997.41 EUR / 4 215.00 LVL;
Юридическии адрес: Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1001
Номер тел.: 29398558
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: http://www.redcross.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org