eez-2009  grafiskais elements


Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan personu ar psihiskām saslimšanām) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu, tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, lai sasniegtu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuvinieki, un šīs jomas biedrības. Projekts tiks īstenots Latvijā un Čehijas Republikā. Izvirzītais mērķis tiks sasniegts, izstrādājot atbalstītās lemtspējas koncepciju; veicot pieredzes apmaiņu ar Čehijas un Bulgārijas partneriem; sagatavojot uz personu vērstās plānošanas ekspertus un pirmos atbalsta sniedzējus; nodrošinot tiešo atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem un konsultatīvo atbalstu tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem. Projekta rezultātā būs izveidota un testēta Latvijai jauna personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta metode, radot nepieciešamos priekšnoteikumus atbalstītās lemtspējas mehānisma ieviešanai. Projektā iesaistītās personas būs uzlabojušas patstāvīgas dzīves prasmes un izveidotā atbalsta tīkla veidolā būs radušas atbalsta resursu nākotnei.

Результаты проекта: Projekts īstenots no 01.09.2014.-30.04.2016. Latvijā.
Mērķis ir pilnībā sasniegts:

1) Divdesmit astoņas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņēmušas atbalstu lēmumu pieņemšanā. Savukārt konsultatīvais atbalsts tika nodrošināts 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem. Atbalsta sniegšana tiks turpināta arī pēc projekta noslēgšanas. Ir izmēģināta praksē Latvijai jauna atbalsta metode, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes. Ar atbalsta personu palīdzību, projektā iesaistītie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spēja pieņemt savai dzīvei būtiskus lēmumus – par savu dzīves vietu, darbu, izglītību, attiecībām, finansēm un ikdienas dzīves prasmēm. Atbalsts tiks sniegs piecās jomās: juridiskajā jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves un prasmju apgūšanas jomā, veselības aprūpes jautājumu (līdz ārsta kabineta durvīm) jomā un atbalsta loka veidošanā.

2) Ir veikta pieredzes apmaiņa ar Čehijas un Bulgārijas partneriem – notikusi viena mācību vizīte Čehijā (no Latvijas piedalījās 3 dalībnieki) un viena pieredzes apmaiņa (dalība seminārā) ar Bulgārijas partneri (no Latvijas piedalījās 1 dalībniece). Ir notikušas vairākas mutiskas un rakstiskas konsultācijas (saņemti trīs rakstveida atzinumi) ar Čehijas partneri QUIP par RC ZELDA izstrādāto atbalstītās lemtspējas koncepciju. Ir notikusi konference par atbalstīto lemtspēju (25.04.2016.), kuras ietvaros RC ZELDA, QUIP (Čehija) un Globālā iniciatīva psihiatrijā – Sofija (Bulgārija) iepazīstināja plašāku sabiedrību ar katrā valstī īstenoto pilotprojektu rezultātiem.

3) Ir sagatavoti astoņi eksperti uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metožu pielietošanā un individuālo atbalsta plānu sagatavošanā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

4) Ir izstrādāta atbalstītās lemtspējas koncepcija, sagatavoti un Tieslietu ministrijai iesniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem. Publicēta rokasgrāmata par atbalstīto lemtspēju – “Rokasgrāmata Pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā” (latviešu un angļu valodā).

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MAC/092
Дата утверждения проекта: 09.07.2014.
Дата заключения проектного договора: 24.09.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: QUIP-Asociācija par pārmaiņām,Global Initiative on Psychiatry - Sofia (GIP-Sofia)
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 20
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 68166.05 EUR / 47 907.37 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 58281.98 EUR / 40 960.81 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 3067.47 EUR / 2 155.83 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 6816.60 EUR / 4 790.73 LVL;
Юридическии адрес: Mārupes iela 4, Rīga, LV-1002
Номер тел.: 67442828, 29717574
Факс: n/a
Е-почта:
Домашняя страница: http://www.zelda.org.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org