Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Cilvēki mums līdzās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācija – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums nav pietiekams. AC Cimdiņš ir viens no diviem NVO – dienas aprūpes centriem, kas Kurzemes reģionā ir reģistrēts kā dienas aprūpes centrs, kas nodrošina attiecīgo sociālo pakalpojumu un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti labklājību Ventspils pilsētā un novadā nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos sabiedrībā.
Projekta ietvaros ir ieplānots īstenot kompleksas aktivitātes, lai veicinātu mērķa grupas veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā – tiek plānoti inovatīvi pasākumi (darba metodikas izstrāde) pašvaldību sociālajiem dienestiem un tiks organizēti praktiski pasākumi mērķa grupai. Šāda kompleksa pieeja ļaus veicināt mērķa grupas ģimeņu labklājību. Turklāt projekta aktivitātes vērstas arī uz mērķa grupas darba iemaņu veidošanu un stabilizēšanu, ne tikai lai integrētu viņus sabiedrībā, bet arī lai veicinātu viņu iesaisti darba tirgū.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta mērķa grupai (bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, NVO darbinieki, t.sk. brīvprātīgajiem darbiniekiem), nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin inovatīvu izstrādāto metodisko materiālu pašvaldību sociālajiem dienestiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dzīvesvietās, nodrošinātos sociālās integrācijas pasākumus šiem bērniem un jauniešiem.
Projekts sākot ar 2015.gada 1.aprīli ilgs 12 mēnešus un tas tiks īstenots Kurzemes reģionā – Ventspils pilsētā un novadā kopīgi ar partneri – Ventspils pašvaldības sociālo dienestu.

Результаты проекта: Projekta īstenošana notikusi Ventspils novadā un pilsētā.
Projekta īstenošanas periods bija no 01.05.2015. līdz 30.04.2016..
Sasniegti šādi rezultāti: Noslēgts 1 divpusējs partnerības līgums starp AC Cimdiņš un Latvijas partnerorganizāciju. Notikušas 4 projekta darba grupas sanāksmes. Izstrādāts 1 metodiskais materiāls novadu sociālajiem darbiniekiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar speciālām, īpašām vajadzībām. Metodiskā materiāla ietvaros izgatavoti 1000 informatīvie bukleti. 30 Ventspils novada bērni un jaunieši ar speciālām, īpašām vajadzībām piedalījušies projekta pilotaktivitātē pamatojoties uz izstrādāto materiālu. 100 Ventspils pilsētas bērni un jaunieši ar speciālām, īpašām vajadzībām piedalījušies projekta aktivitātēs. Izveidota 1 projekta mērķa grupas vecāku atbalsta un pašpalīdzības grupa. 4 speciālistu nodarbības (pēc individuāliem plāniem) pieejamas 130 mērķa grupas pārstāvjiem. Izsūtīti 2 preses paziņojumi masu medijiem. Informācijas par projektu latviešu un angļu valodā ievietota 2 projekta ieviesējorganizāciju mājas lapās Internetā. Notikuši 2 projekta uzsākšanas un noslēguma pasākumi.
Projekta rezultāti deva iespēju iesaistītajiem speciālistiem uzlabot sava darba kvalitāti, tādējādi nodrošinot labāku rezultātu darbā ar īpašo bērnu un jauniešu sociālo integrāciju. Nozīmīgs bija papildus veiktais darbs vecāku atbalsta grupu ietvaros, kas ļāva labāk izprast arī ģimeņu specifiskās vajadzības.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/025
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 29.04.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš""
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Ventspils novada sociālais dienests
Место осуществления проекта: Ventspils
Регион(ы) осуществления проекта: Kurzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22221.00 EUR / 15 617.01 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18998.95 EUR / 13 352.54 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 999.95 EUR / 702.77 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2222.10 EUR / 1 561.70 LVL;
Юридическии адрес: Atpūtas iela 16, Ventspils, LV-3601
Номер тел.: +371 29238947
Е-почта:
Домашняя страница: www.cimdins.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org