sif-jauns-kras


Atkārtotais projektu konkurss programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona NVO 2015

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 02.07.2015.
Iesniegšanas datums: 20.07.2015.
Finansējums: 12 000 EUR

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.

Programmas ietvaros plānots apmācīt Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu vadītājus, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistīto administratīvo personālu.
Programmas ietvaros plānotas apmācības, kuru mērķis ir nodrošināt praktisku projektu rakstīšanas un īstenošanas iemaņu apguvi. Apmācību programmā iekļaujams pilns projekta cikls, tai skaitā:

 • Projekta mērķa formulēšana
 • Priekšizpēte un situācijas analīze
 • Projekta iesnieguma izstrāde
 • Projekta budžeta plānošana
 • Projekta īstenošana
 • Pārskatu gatavošana par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem
 • Rezultātu novērtēšana un izmantošana.

Šī konkursa ietvaros pieejamais programmas finansējums ir 12 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 6 000 EUR.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Latgales un/vai Vidzemes plānošanas reģionā un atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir reģionāla mēroga organizācija un darbojas visā plānošanas reģionā vai nacionāla mēroga organizācija;
 • organizācijas statūtos kā viens no pamatdarbības veidiem ir noteikts pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana un/vai nevalstisko organizāciju izglītošana;
 • pēdējo 5 gadu laikā organizācija ir veikusi nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā savā plānošanas reģionā un ir līdzdarbojusies reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību, t.sk. sniedzot konsultācijas citām NVO;
 • organizācijai ir vismaz 5 gadu pieredze sadarbībā ar citām NVO, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām, risinot plānošanas reģionam svarīgus jautājumus.
 • tai ir vismaz 5 gadu pieredze dažādu finansētāju finansētu projektu īstenošanā;
 • Programmas „Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

UZMANĪBU!

Uz šo konkursu attiecas šādas atkāpes no konkursa nolikumā minētā:

- Konkursa nolikuma 2.1.1.punkta pirmajā rindkopā noteikts papildus ierobežojums: „Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Latgales un/vai Vidzemes plānošanas reģionā un atbilst šādiem nosacījumiem: ...."
- 2.2.1. punktā noteikts papildus ierobežojums: „Projekta mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu, kas darbojas Latgales un/vai Vidzemes plānošanas reģionā, vadītāji, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais administratīvais personāls."
- 2.2.2.punkta pēdējā rindkopā precizēts īstenošanas periods: „Apmācību kursa un pilotprojekta īstenošanas kopējais īstenošanas ilgums nepārsniedz divus mēnešus. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2015.gada 30.oktobrim."
- 5.3.punkta pirmajā teikumā precizēts noslēguma pārskata iesniegšanas beigu termiņš: „Pēc projekta beigām projekta īstenotājam būs jāiesniedz projekta noslēguma pārskats, kas jāsagatavo atbilstoši veidlapai un jāiesniedz 10 darbdienu laikā pēc projekta beigām, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 13.novembrim."

Pārējie konkursa nolikumā minētie nosacījumi paliek nemainīgi.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 20.jūlijs. Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 15.jūlijam.

Projekti: 2 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana
2.Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Rēzeknes komiteja”Latgales plānošanas reģiona mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana