Sākums > Finansējuma avoti > "NVO fonds" 2016

sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2016

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Meklēt projektus

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:
- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas veicināšana, atbalstot organizācijas, kas veic darbu sabiedrības labā un ievērojami veicina sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā, tajā skaitā iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalības veicināšanu;
- "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību, spēcināt Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā, finansiāli atbalstot NVO projektus dažādās jomās;
- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - NVO līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē, pašvaldībās, konsultatīvajās padomēs un komisijās.

Kopējais 2016.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000,- EUR.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst likumā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

  1. tā ir bezpeļņas organizācija, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura, un peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
  2. tā ir brīvprātīgo personu apvienība, kuru brīvprātīgi nodibinājušas un tajā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
  3. tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
  4. tā ir juridiska persona, kura darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
  5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem tiek sniegti darbības pārskati;
  6. tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 4.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Dokumenti

PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS

 

Projekti: 66 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUSLīdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
2.Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
3.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai
4.Biedrība "LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM"Arī mūs jāsadzird!
5.Biedrība "Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem "Saknes""Ģenētiski pārmantotu slimību pacientu juridiskais atbalsts
6.Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”Līdzdalība sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā
7.biedrība "Resursu centrs sievietēm MARTA"Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība
8.Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""NVO ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē, sekmējot iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu pārstāvniecību
9.Biedrība “Veselības projekti Latvijai”Atbalsts biedrības “Veselības projekti Latvijai” iedzīvotāju interešu aizstāvības aktivitātēm farmācijas nozares normatīvā regulējuma jomā
10.Biedrība "Romu Kultūras Centrs"Starptautiskais Romu Kultūras festivāls "ROMA WORLD" 2016. Publicitāte
11.biedrība "Mantinieki"Brocēnu un Saldus novadu NVO sadarbība un attīstība
12.Biedrība “POPES MUIŽA”Sabiedrības virzītais Popes attīstības stratēģijas un rīcības programmas izstrāde
13.Biedrība "Aglonas novada biedrība "Neaizmirstule""Viens otram līdzās
14.Biedrība “Mūsu Veselīga Dzīve"NVO un mediju sadarbības izpratnes veidošana
15.Biedrība "Abavas ielejas attīstības centrs"Mūsu mājas dabas parks
16.Biedrība "Urban move"Ghetto dance bezmaksas deju nodarbības Latvijā
17.Biedrība "Z-Puzzle"Veselā miesā vesels gars
18.Biedrība "Ūdenszīmes"Iezīmē kartē savu ciematu!
19.Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji"Dārzkopības sabiedrību loma pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā Olaines novadā
20.Biedrība "Baltā māja"NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā
21.Biedrība "Radi Vidi Pats"Radi Brīvprātību Pats
22.Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana
23.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"Labie darbi, lai top zināmi!
24.Biedrība "Izglītības projekti"Pilsoniska aktivitāte un atbildība – vienlīdzības un demokrātijas principu īstenošanas pamats
25.biedrība "Caritas"Brīvprātīgo apmācība darbam ar sociālā riska ģimenēm
26.Nodibinājums "MM art"Šekspīrs manā pagalmā
27.Biedrība "Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”"Vide Visiem
28.biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"Iesaisties!
29.Biedrība "Latgolys Studentu centrs"Seminārs „Atzolys” –jauniešu pilsoniskās aktivitātes veicināšanai Latgales reģionā
30.Biedrība „Ascendum”Izpratnes veidošana par pilsoniskās līdzdalības veidiem un iespējām jauniešiem. Rakstu un interviju sērija interneta žurnālā Satori.lv
31.Biedrība "Kultūras un mākslas projekts Noass"Mērķtiecīgs brīvprātīgais
32.Biedrība "RED - Radošu Efektu Darbnīca"RED Rada!
33.Biedrība "Radi Vidi Pats"Radi Biedru Pats
34.Biedrība „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs”Biedrības “ Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” darbības stiprināšana
35.Biedrība "Agihas"“ZINI, NEVIS MINI!”
36.Biedrība "Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ""Mēs kopā vienoti Latvijai
37.Biedrība "Pie Kraujas"Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” koncepcijas izstrāde: dabas un kultūras mijiedarbība
38.Biedrība „K-volejs”Stipra komanda – atslēga uzvarai!
39.Biedrība "Riebiņu novada attīstības biedrība"Atbalsta pasākumi Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai
40.Biedrība "Ģimenes attīstības un kultūras centrs "Alise""Biedrības “Ģimenes attīstības un kultūras centra "Alise"” darbības stiprināšana starpnozaru NVO risinājumu izstrādei sabiedrības problēmām
Lapas: