Jaunumi
LALLA

Sabiedrības integrācijas fonds šodien, 6.maijā, izsludināja projektu konkursa rezultātus programmā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma". Konkursa ietvaros apstiprināti 6 projekti, kuru mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Konkursā "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" līdz iesniegšanas termiņam tika saņemti 15 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto programmas finansējuma summu 64 031 EUR. Programmā pieejamā finansējuma ietvaros apstiprināti 6 jeb 40% no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo summu 31 123 EUR.

"Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, projektu konkursa ietvaros atbalstīti mazākumtautību un latviešu izglītības iestāžu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, kā arī sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi. Jāatzīst, ka iesniedzēju vidū bijusi interese par projektu īstenošanu, kas nav vērsti uz konkrētu mazākumtautību, un tos nācās noraidīt, taču patiesi priecājamies, ka iesniedzēji ir gatavi sabiedrības saliedētības pasākumu ieviešanai," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā, piemēram, mazākumtautību izcelsmes zināmu personību devuma Latvijai apzināšana, nometnes, apmācības, latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti, arhīvu materiālu izpēte, kopīga videostāstu un fotostāstu veidošana. Projektus realizēs Latvijas ukraiņu biedrību apvienība, biedrība "Goraļ", Latvijas Vācu Savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, Latvijas Lietuviešu Kopiena un Balvu krievu kultūras biedrība "Razdoļje".

Projektu pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī Valsts prezidenta padomniece kultūrpolitikas jautājumos. Komisijas darbu vadīja Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI