Jaunumi

Lai Latvijas nevaldības organizācijas (NVO) varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz sabiedrības labklājības celšanu, Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu programmā "Līdzfinansējuma programma". Programmā pieejamais finansējums ir 425 000 EUR, un vienam līdzfinansējuma saņēmējam pieejamais maksimālais finansējums - 100 000 EUR.

Vairums ārvalstu projektu konkursu prasības nosaka, ka projekta īstenotājiem ir jānodrošina 10-30% līdzfinansējums no saviem līdzekļiem. Lai iedrošinātu Latvijas NVO ārvalstu fondu apguvē un sekmētu jaunu pakalpojumu attīstību, kā arī mazinātu Covid-19 ietekmi uz nevaldības sektoru, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā piešķirti līdzekļi, kas nosegtu līdzfinansējuma daļu.

"Programmas mērķis ir veicināt NVO līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu īstenošanu, kas vērsti uz sabiedrības saliedētības un pilsoniskas sabiedrības attīstību, vienlaikus efektīvi veicinot Latvijas ekonomikas un nevaldības sektora atveseļošanos. Pēc mūsu aprēķiniem aptuveni 100 000 EUR līdzfinansējums NVO sektoram gadā nodrošina 1,5 – 4 milj. EUR ārvalstu donoru finansējuma piesaisti Latvijā 2 gadu periodā," stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursā līdzfinansējums tiks piešķirts NVO projektiem, kuri uzsākti līdz 2021.gadam vai tiks uzsākti 2021.gadā un kuri tiks īstenoti vismaz vienā no šādām jomām: interešu pārstāvība, pilsoniskā līdzdalība un demokrātija, cilvēktiesības, dažādības veicināšana, izglītība, sociālā palīdzība, vardarbības mazināšana, bērnu tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, jaunatne, kultūra, lauku attīstība, migrācijas jautājumi, NVO savstarpējā sadarbība Eiropas Savienības un pasaules līmenī un piederība Eiropas Savienībai.

Vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums būs 100 000 EUR, bet minimālā vienam projektam piešķiramā summa nav noteikta. Programmas finansējums veido 100% no līdzfinansējuma saņēmējam projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma, nepārsniedzot 50% no projekta kopējām izmaksām. Fonds veiks līdzfinansējumu izmaksu pilnā apmērā vienā maksājumā 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar Fondu. Taču līdzfinansējuma saņēmējam jābūt noslēgtam līgumam par ārvalstu fondu finansēta projekta īstenošanu uz līguma noslēgšanas brīdi ar Fondu.

Lai programmu padarītu elastīgāku ārvalstu fondiem, līdz ar to sniegtu arī efektivīvāku atbalstu NVO finansējuma piesaistei, programmas izmaksu attiecināmības periods ir no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.septembra plkst.17.00 (saņemšanas termiņš Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu pieteikumus var iesniegt:

• elektroniski iesniedz laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim plkst.17.00, nosūtot uz Fonda e-pasta adresi nvofonds@sif.gov.lv, e-pasta temata ailē norādot līdzfinansējuma pieteikuma iesniedzēja nosaukumu;
• papīra formā iesniedz laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim plkst. 17.00, nogādājot to Fondā (Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050) personīgi, ar kurjeru vai nosūtot pa pastu.

Lai saņemtu ekspertu konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu, jautājumus aicinām sūtīt uz e-pasta adresi " style="color: #0038a8; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Projektu pieteikumu konkursu programmā "Līdzfinansējuma programma" nolikums (informācijai)

1.pielikums: Projektu pieteikum veidlapa (jāaizpilda) 

2.pielikums: Budžeta veidlapa (jāaizpilda)

Metodiskie norādījumi (informācijai)