Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu nevaldību organizāciju atlasei darbam padomē

Konkursa mērķis ir izraudzīties četras nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi un viņa aizvietotāju darbam Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) padomē. 

Konkurss tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.205 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē, un atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji" (turpmāk – MK noteikumi).

Nevalstisko organizāciju, to deleģēto pārstāvju un viņu aizvietotāju atlases kritēriji:

Pieteikties konkursā ir tiesības nevalstiskajai organizācijai, kura atbilst šādiem kritērijiem:
1. nevalstiskā organizācija ir biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas;
2. nevalstiskā organizācija nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
3. nav uzsākta tiesvedība par nevalstiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai maksātnespēju;
4. nevalstiskajai organizācijai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
5. nevalstiskās organizācijas valdes locekļi nav sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēti vai tiem ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
6. nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis un darbības joma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai vismaz trīs gadus ir tieši saistīta ar vismaz vienu no šādām jomām:
6.1. kultūra un māksla;
6.2. izglītība (interešu izglītība, neformālā izglītība), pētniecība un sports;
6.3. sociālie pakalpojumi un veselība;
6.4. vide, sociālā un kopienas attīstība;
6.5. interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;
6.6. filantropija, brīvprātīgais darbs;
6.7. mazākumtautības;
6.8. mediji un žurnālistika;
6.9. citas fonda stratēģijā noteiktās jomas.

Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem triju gadu periodā pirms konkursa izsludināšanas brīža:
1. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā;
2. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
3. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām;
4. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze līdzdalībā lēmumu pieņemšanā, politiku veidošanā vai interešu aizstāvībā.

Par nevalstiskās organizācijas deleģēto pārstāvi vai viņa aizvietotāju var tikt deleģēta persona:
1. kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
2. kura pārvalda latviešu valodu;
3. kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
4. kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa.

Nevalstiskā organizācija darbam fonda padomē kā deleģēto pārstāvi un viņa aizvietotāju deleģē fizisku personu, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Konkursā tiek vērtēta kandidāta atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem:
1. darbības pieredze biedrībā vai nodibinājumā;
2. kompetence MK noteikumu 6.6.apakšpunktā minētajās jomās;
3. vadības, komunikācijas, argumentācijas, sadarbības un stratēģiskās plānošanas prasmes.

Pieteikums jāsagatavo, aizpildot pieteikuma anketu, kas noformēta atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam. Pieteikumam pievieno deleģētā pārstāvja un viņa aizvietotāja dzīvesgaitas aprakstus un motivācijas vēstules.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pieteikumu lūdzam iesniegt līdz šā gada 12.februāra plkst.15.00, nosūtot fondam uz elektroniskā pasta adresi pasts@sif.gov.lv vai e-adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://latvija.lv/, elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniedzot klātienē, vai nosūtot pa pastu uz Sabiedrības integrācijas fonda biroju Raiņa bulvārī 15, Rīgā, LV-1050, ar norādi „Konkursam par nevalstisko organizāciju atlasi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē". Ja pieteikumu paraksta iesniedzēja pilnvarotā persona, pieteikumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc norādītā termiņa netiks vērtēti.

Detalizētāka informācija par nevalstisko organizāciju atlases kārtību, tai skaitā, pieteikumu izvērtēšanu, lēmuma pieņemšanu un citi noteikumi noteikti MK noteikumos.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt sazinoties ar fondu: tel. 29173638, e-pasts: pasts@sif.gov.lv.

Jūlija Millere

Departamenta direktora vietniece juridiskajos jautājumos
julija.millere [at] sif.gov.lv