people

Šodien, 7.decembrī, Ministru kabinetā apstiprināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par koordinējošās iestādes izveidi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā. Priekšlikums paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) kā nacionālo koordinējošo iestādi.   

Ministru kabinets 2015.gadā pieņēma Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, kurā tika noteikta valsts iestāžu kompetence un veicamās darbības. Saskaņā ar Rīcības plānu, lai nodrošinātu kompleksu risinājumu sociālekonomiskās iekļaušanas jomā, piemēram, juridiskās, nodarbinātības un izglītības iegūšanas konsultācijas, valodu un kultūras kursus, kā arī vienotu un saskaņotu pieeju starp iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem, nepieciešams noteikt vienu koordinējošo iestādi.  

Plāna īstenošanā ir iesaistīti vairāki desmiti valsts un nevaldības organizāciju. Šī gada pirmajā pusē tika secināts, ja no pirmajiem diviem Rīcības plāna virzieniem kā atbildīgā iestāde izriet Iekšlietu ministrija, tad no 3.rīcības virziena - "Sociālekonomiskā iekļaušana" - neizriet neviena atbildīgā valsts iestāde, kas nodrošinātu visa minētā virziena ieviešanas koordināciju. Uzklausot iesaistīto ministriju, ekspertu, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas locekļu un nevaldības organizāciju pārstāvju viedokļus, šī gada pavasarī  tika saņemts vienbalsīgs atbalsts attiecīgo funkciju deleģēšanai SIF.  

“Mums kā ES dalībvalstij, kas ir un turpmāk vēlas būt valsts ar noteiktu labklājības līmeni, ir jārēķinās, ka mūsu saskare ar patvēruma meklētājiem nākotnē nezudīs un, iespējams, palielināsies. Labāka stratēģija vienmēr ir šo procesu pārdomāti vadīt, nevis laist pašplūsmā. Turklāt mēs runājam par cilvēkiem, kas nonāk nepazīstamā valstī, nepārzinot mūsu valodu un kultūru, bez savas iepriekšējās iedzīves un paziņu loka. Tie ir cilvēki, kam ir nepieciešama īpaša palīdzība, un mūsu uzdevums ir radīt tādu pakalpojuma dizainu, lai šī palīdzība būtu pieejama pēc iespējas ērtāk. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama vienota un koordinēta pieeja šīs problēmas risināšanā," skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Nākotnē SIF saredz, ka varētu paplašināt piedāvātā pakalpojuma un mērķgrupu klāstu, izveidojot vienas pieturas aģentūru. Vienas pieturas aģentūras mērķis būtu, vienuviet apvienojot dažādu institūciju pakalpojumus, sniegt atbalstu ikvienam, kurš uzsāk dzīvi Latvijā, tostarp ārzemniekiem un reemigrantiem.  

SIF ir ilggadīga praktiska pieredze darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem un personām ar starptautiskās aizsardzības statusu. Kopš 2016.gada SIF ir nodrošinājis sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu vairāk nekā 1000 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu krīzes situācijas risināšanā, lai sekmētu sociālekonomisko iekļaušanos un integrāciju Latvijā. Papildus vairākus gadus projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros nodrošina dažādības vadības un starpkultūru komunikācijas kursus, pakalpojumu izstrādi dažādam mērķa grupām.   

Zane Jēkabsone

Public Relations Officer
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv