Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts sociālo inovāciju ekosistēmas attīstībai.

Ministru kabinets 2023.gada 5.decembrī apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību”. Tajā Sabiedrības integrācijas fonds noteikts kā atbildīgā institūcija par sociālo inovāciju kompetences centra darbības nodrošināšanu  (MK sēdes protokollēmuma projekts).

Informatīvais ziņojums pieejams ŠEIT

Sociālā inovācija aptver plašu nozaru un jomu loku, jo tā ir vērsta uz inovatīvu sociālo problēmu risinājumu meklēšanu, lai uzlabotu indivīda un kopiena labklājību.

Kompetences centra stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pastāvīgu atbalstu sociālo inovāciju ekosistēmas dalībniekiem, lai palielinātu sociāli inovatīvu starpsektorālu risinājumu piedāvājumu sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā.

 

Kompetences centram noteikti divi pamatuzdevumi:

1)radīt vidi, lai iedvesmotu, palīdzētu un dotu iespēju iesaistītajām pusēm veiksmīgāk izmantot sociālo inovāciju sniegtās iespējas, ieguvumus un veiksmes faktorus, tas ir, efektīvāk noteikt, kur sociālās inovācijas izmantojamas, kā tās izmantojamas specifiskajā situācijā, kā arī motivētu iesaistītās puses attīstīt sociālās inovācijas;

2)veicināt veiksmīgi pārbaudītu inovatīvu pieeju vai partnerību pielietošanu plašā mērogā.

 

Kompetences centrs darbosies šādos virzienos:

1)kapacitātes celšana;

2)sadarbības tīkla izveide;

3)zināšanu pārnese;

4)sinerģijas radīšana starpsektorālā līmenī;

5)finansiāla atbalsta nodrošināšana.

Lai nodrošinātu centra darbības uzsākšanu, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Labklājības ministriju un Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju Sociālo inovāciju centra darbības nodrošināšanai izstrādājis un iesniedzis projekta pieteikumu atklātā Eiropas Savienības projektu konkursā “Eiropas Sociālā fonda + Sociālās inovācijas + nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru projektu konkurss”.

Saskaņā ar 2023.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.820 (MK noteikumi)  uzsākta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošana. Sabiedrības integrācijas fonds šobrīd uzsācis projekta pieteikuma sagatavošanu. Pasākuma mērķis ir sekmēt sociālās inovācijas sociālo pakalpojumu jomā, nodrošinot mūsdienīgu, cilvēka vajadzībām atbilstošu un aktuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību.

Eiropas Sociālo inovāciju centra funkcijas Eiropas Komisijas uzdevumā šobrīd veic Lietuvas Eiropas Sociālā fonda aģentūra- vairāk informācija šeit.

Viens no Eiropas Sociālo inovāciju centra uzdevumiem ir organizēt ES līmeņa projektu konkursus, lai atbalstītu starptautiskus projektus sociālo inovāciju atbalstam. Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem  ŠEIT .

Evija Kleina

Nodaļas vadītāja
evija.kleina [at] sif.gov.lv