Sākums > Par mums

Sabiedrības integrācijas fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001.gadā saskaņā ar likumu “Sabiedrības integrācijas fonda likums”.

SIF mērķis un struktūra

SIF mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu. SIF lēmumus pieņem padome. Padomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pārstāvim no Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgales plānošanas reģioniem un seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

SIF izpildinstitūcija ir sekretariāts.

Finansēšanas avoti, atbalsta jomas un saņēmēji

SIF īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. Desmit gadu darbības laikā SIF ir vairākkārtīgi akreditēts un uzkrājis pieredzi Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE un Pārejas programmas, Eiropas Sociālā fonda (2004.-2006.g., 2007.-2013.g.), Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas, u.c. īstenošanā.

Līdz 2011.gadam SIF ir atbalstījis gandrīz 2000 projektus sabiedrības integrācijas veicināšanas, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas, publiskā un nevalstiskā sektora darbības atbalsta jomās. SIF galvenie atbalsta saņēmēji ir nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts pārvaldes iestādes. Atsevišķās programmās projektus ir īstenojušas arī tiesas, izglītības iestādes, atvasinātas publiskas personas un kapitālsabiedrības.

SIF administrētās programmas

SIF līdzdarbojas arī starptautiskos projektos un īsteno citas aktivitātes, kas vērstas uz demokrātiskas, saliedētas pilsoniskas sabiedrības veidošanu un dažādu sabiedrības grupu savstarpēju sapratni, balstoties uz kopējām pamatvērtībām.

Sabiedrības vienotības balva

2002.gadā pirmo reizi SIF pasniedza Sabiedrības vienotības balvu – godalgu cilvēkam vai organizācijai, kas pelnījusi pateicību par savu darbu sabiedrības integrācijas jomā. Sabiedrības vienotības balvas pasniegšanas ceremonijā sabiedrībai bija iespējas uzzināt par cilvēkiem, kas palīdz citiem justies piederīgiem mūsu daudzveidīgajā sabiedrībā un nodrošina vienādas iespējas ikvienam tās indivīdam. Līdz 2011.gadam Sabiedrības vienotības balvu ir saņēmuši 30 cilvēki un organizācijas.

Labas gribas memorands

Kopš 2008.gada SIF popularizē Labas gribas memorandu. Memorands aicina organizācijas un privātpersonas būt iecietīgiem, pieņemt un cienīt dažādību, nepieļaut diskrimināciju un nevienlīdzīgu attieksmi, kopumā veicinot vienotas un iecietīgas sabiedrības veidošanu. Labas gribas memorandam var pievienoties pasākumos un tiešsaistē SIF mājas lapā.

Vairāk par Sabiedrības integrācijas fondu