Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Apzina mērķtiecīgākos un efektīvākos atbalsta pasā[..]

Apzina mērķtiecīgākos un efektīvākos atbalsta pasākumus vismazāk aizsargātākajām sociālajām grupām Latvijā

sif-lv-esf

Apzina mērķtiecīgākos un efektīvākos atbalsta pasākumus vismazāk aizsargātākajām sociālajām grupām Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu "Baltic Institute of Social Sciences" (BISS) veic sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto iedzīvotāju vajadzību un nepieciešamā atbalsta apzināšanu. Ir  veiktas 73 padziļinātās intervijas (no plānotajām 124 intervijām) ar vismazāk aizsargātākajām sociālajām grupām Latvijas reģionos, t.sk.  NVO, kas pārstāv dažādu sociālo grupu iedzīvotāju intereses.

Vismazāk aizsargātās sociālās grupas ir iedzīvotāju grupas, kas pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības dēļ. Personas, kuras nespēj iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas, sabiedrībā valdošo stereotipu, neiecietības u.c. apstākļu dēļ, kā rezultātā šīm personām ir liegta piekļuve pakalpojumiem un precēm, spēja aizstāvēt un īstenot savas tiesības, spēja iekļauties izglītības procesā, nodarbinātībā un mainīt savu pastāvošo situāciju.

Pirmie interviju rezultāti parāda, ka vairumā gadījumos problēmu loks, ar kuru saskaras vismazāk aizsargātās sociālās grupas, ir dažāds un atšķirīgs, katras personas sociālās atstumtības vai diskriminācijas gadījums ir specifisks , ar atšķirīgu resursu piesaisti un situācijas risinājumu.

"Saziņā ar cilvēkiem, kam nepieciešams atbalsts, noteikti nedrīkst balstīties uz „mērķa grupas" pieeju, bet ir kopā ar konkrēto indivīdu jāsaprot galvenās problēmas, kas ir traucējošas un kā tām kopīgi meklēt risinājumus. Pats būtiskākais, ka cilvēki, kam nepieciešams atbalsts, ir jāmotivē, lai viņi paši domā, kā risināt savas problēmas, mēģinot tiem parādīt iespējamos risinājumu veidus un resursus." uzsver BISS vadošā pētniece Inese Šūpule.

Interviju rezultāti parāda, ka ir nepieciešams individuāls un profesionāls atbalsts, lai aktivizētu šo cilvēku rīcībspēju (spēju apzināties savas problēmas un risināt tās) un motivāciju (vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju).  Ir nepieciešams padziļināts un mērķtiecīgi darbs ar katru nelabvēlīgā situācijā nonākušu cilvēku, vienlaikus veltot pietiekamu laiku pastāvošās situācijas izvērtēšanā un problēmjautājumu risināšanā.

Pētnieciskais darbs ir uzsākts, nākamo mēnešu laikā turpināsies darbs pie  intervijas veikšanas, rezultātu apkopošanas un analīzes. Pētījuma gala ziņojums sniegs padziļinātu mērķa grupas sociālo portretu un  raksturojumu, identificēs mērķtiecīgākos un efektīvākos atbalsta pakalpojumus, lai turpmāk, saņemot nepieciešamo atbalstu, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas varētu veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un iekļauties sociālajā dzīvē, aizstāvēt savas tiesības, iesaistīties izglītības vai kvalifikācijas ieguvē, uzsākt darba meklējumus un iesaistīties nodarbinātībā.  Pētījuma rezultāti būs publiski pieejami  visiem interesentiem provizoriski jūnija mēnesī Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: www.sif.gov.lv.

Pētījums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzību un nepieciešamā atbalsta apzināšanu tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros. Pētījums ir diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanās aktivitātes pirmais posms, kas noslēgsies 2017. gada 7.jūnijā. Attiecīgi, balstoties uz pētījuma rezultātiem, tiks uzsākts aktivitātes otrais posms – īstenoti efektīvākie motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi (kompleksas atbalsta programmas) vismazāk aizsargātajām sociālajām grupām visā Latvijā. Kā trešais posms, gadu pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, tiks veikts īstenoto atbalsta pakalpojumu vidusposma izvērtējums, kura laikā tiks izvērtēta līdzšinēji sniegto pakalpojumu efektivitāte un to ietekme uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju  situācijas uzlabošanos.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšanas un vajadzību analīzes pakalpojums tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no  Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).

Kontaktinformācija:
Ilze Rinkeviča
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078193
e-pasts: Ilze.Rinkevica[at]sif.gov.lv