sif-jauns-kras


Latviešu valoda mūs vieno!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis: nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un nepilsoņiem (izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus), piedāvājot intensīvos valsts valodas kursus, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā un saliedētību.

Mērķa grupa: pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus (īpaši jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem).

Projekta īstenošanas vieta: SIA „Pygmalion" telpas (Valodu centrs „Pygmalion")

Galvenās aktivitātes ir pakārtotas projekta mērķim.  Projekta ietvaros tiks organizēti informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem t.sk. ievietojot informāciju projekta īstenotāja mājas lapā pygmalion.lv, interneta portālos un sociālajos tīklos, izsūtīti informācijas e-pasti, nodrošinot iespēju kursos pieteikties jebkuram pieaugušajam interesentam neatkarīgi no viņa vecuma, nodarbošanās vai sociālā stāvokļa. Tiks nodrošināta interesentu reģistrācija un valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija. Projektā tiks kvalitatīvi realizētas mācību programmas – rūpīga pasniedzēju gatavošanās stundām, interaktīvu metožu izmantošana mācību procesā, sistemātiska kvalitātes kontrole projekta realizācijas gaitā. Plānotas mācību darbnīcas un ekskursijas. Lai kursantus motivētu valsts valodas apguvei, programma tiks veidota interesanta un saistoša. Visiem kursu beidzējiem tiks nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā (VISC). Kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi būs obligāta prasība katram kursantam.

Plānotais rezultāts: Valsts valodas apguves kursa noslēgumā visi kursanti būs sagatavoti kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi VISC. Projekta noslēgumā vismaz 60% kursantu būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi.

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 19 992,88 EUR / 14 051.08 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/1
Project Promoter: SIA "Pygmalion”
Start date of project: 15.03.2017.
Project finish date: 31.07.2018.
Status: noslēgts līgums