Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


“Piederu savai Latvijai”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Meklēt projektus

Projekta „Piederu savai Latvijai"" mērķis ir stimulēt jauniešu mērķtiecīgu un izzinošu aktivitāšu kopums, lai latviešu un mazākumtautību jaunā paaudze, kas dzīvo Latvijā, justos piederīga Latvijai. Īpaša nozīme projektā pievērsta tam, lai, kopīgi sadarbojoties, dažādu tautību Latvijas jaunie iedzīvotāji būtu līdzatbildīgi par projekta mērķu īstenošanu, rezultātu sasniegšanu, kas veicinātu turpmāku jauniešu informācijas ieguves kvalitāti, kas balstīta uz kvalitatīvu datu atlasi un diskusijām ar ekspertiem un vienaudžiem. Projekta rezultātā Latvijas jaunatne vairāk pievērsīsies Latvijas dažādo mazākumtautību devumam Latvijas dzīvē, kā arī mazinās un kliedēs pastāvošos stereotipus par globalizācijas, migrācijas un tautību identitātes jautājumiem.

Projekta „Piederu savai Latvijai" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne – pārsvarā vidusskolas vecums (30 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (ebreju, poļu, ukraiņu, krievu) skolēnus (50%) vecumā no 14-19 gadiem (vidusskolas jaunieši), kā arī netiešā mērķauditorija – dalībnieku (tiešās mērķa grupas) ģimenes locekļi, radi, draugi, pedagogi – 100 personas, kuri gūs netiešu labumu no dalībnieku iesaistes - palielināsies pilsoniskās iesaistes izpratnes līmenis, vēstures informācijas apjoms un saliedētas sabiedrības un patriotisma izpratne.

Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
- Organizēt pilsoniskās piederības dienas „Zemgales reģiona mazākumtautības Latvijas vēsturē" I un II vēstures eksperta vadībā (kopā divas dienas divās dažādās nedēļas nogalēs), kurās jaunieši detalizēti iepazīsies par mazākumtautību vēstures pēdām mūsdienu Latvijā. Kā obligāts nosacījums – jaunieši strādās 2 grupās ( 7-8 latvieši/ 7-8 mazākumtautību pārstāvji), lai maksimāli sasniegtu projekta mērķus un veicinātu praktisku pieredzi starpkultūru komunikācijā.
- Sagatavot izglītojošu elektronisku albumu (fotogrāfijas, apraksti/ interesanti fakti) par Zemgali kā Latvijas mazākumtautību dzīvesvietu, karjeras veidotāju, to nozīmi Latvijas valsts izveidē, dibināšanā, politiskajā attīstībā;
- Īstenot noslēguma albuma prezentāciju Dobelē, piedaloties albuma līdzautoriem.

Projekts tiks īstenots sadarbībā starp Latvijas Vācu savienību, kā sadarbības partnerim piedaloties izglītības biedrībai „Vecāki Dobelei".
Projektā tiks piesaistīti dalībnieki no Dobeles, Rīgas latviešu un mazākumtautību skolām.

Piešķirtais finansējums: 3600,00 EUR / 2 530.09 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MTSP/06
Projekta īstenotājs: BIEDRĪBA “LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA”
Īstenošanas vieta: Rīga, Zemgale
Īstenošanas ilgums: 20.07.2017. - 30.10.2017.