sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma ” 2018
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 22.02.2018.
Iesniegšanas datums: 22.03.2018.
Finansējums: 31 303,00 Eur

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2018.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuras atbilst Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētās mazākumtautības interešu pārstāvība un/vai starpkultūru dialoga attīstība, (turpmāk – mazākumtautību NVO), kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.

Projektā kā sadarbības partneri var iesaistīt citu Latvijas Republikā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kas nav mazākumtautību NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā.

Papildus projekta sadarbības partneri var būt:
- Latvijas Republikas izglītības iestādes - gan latviešu, gan mazākumtautību skolas;
- valsts un pašvaldību iestādes, t.sk. muzeji un arhīvi.

Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 22.marts (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi vai pa pastu (līdz plkst. 17.00) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 20.martam.

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem notiks 2018.gada 7.martā no plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā. Interesentus aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 vai rakstot uz e-pastu .

Saistošie dokumenti:

- Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" konkursa nolikums (informācijai)

- 1.pielikums: Projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)

- 2.pielikums: Budžeta veidlapa (Excel) (jāaizpilda)

Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem notiks 2018.gada 7.martā no plkst.10:00 Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā.

Interesentus aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 vai rakstot uz e-pastu .

Projekti: 5 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Maksa Goldina biedrība "Ebreju kultūras mantojums"Latvijai veltītā dzīve. Mazākumtautību pārstāvji Latvijas kultūrā
2.Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"Tautu izziņa caur folkloru
3.Latvijas ukraiņu biedrību apvienībaDaudzkrāsainā Rēzekne
4.Rīgas Vācu kultūras biedrībaUzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā
5.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA)Kopīgi soļi – II