Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > Valsts budžeta programmas 2002-2017 > "NVO fonds" 2018 > Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības s[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Veselības projekti Latvijai” darbības stiprināšana Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvībai zāļu politikas jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Īstenojot projektu biedrība sasniegs sekojošus mērķus:
1.) stiprinās biedrības cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinās nepārtrauktu biedrības iesaisti sabiedrības interesēm atbilstošas rīcībpolitikas plānošanā, lēmumu pieņemšanā, ieviešanā un uzraudzībā zāļu politikas jomā.
2.) izstrādās un iesniegs atbildīgajām institūcijām kritērijus, kā nošķirt informāciju no zāļu reklāmas ar virsuzdevumu mazināt pārkāpumus zāļu reklāmā, uzlabot informācijas kvalitāti, taisnīgi sodīt negodprātīgus komersantus un mazināt slēptās reklāmas ietekmi uz pacientu veselību un izdevumiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības biedri un brīvprātīgie jaunieši, kas tiks motivēti ilglaicīgai darbībai biedrības mērķu īstenošanā, kā arī medikamentu lietotāji visā Latvijā, kuru interešu aizstāvību projekts nodrošinās.

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: 1) literatūras un citu valstu labās prakses izpēte par kritērijiem informācijas nošķiršanai no zāļu reklāmas, 2.) zāļu reklāmas un informācijas monitorings medijos, 3.) iegūto datu analīze un skaidru kritēriju izstrāde zāļu reklāmu nošķiršanai no informācijas, 4.) diskusija iesaistītajām pusēm, kā arī 5.) ziņojums VM un VI par nepieciešamajām izmaiņām sabiedrības interešu nodrošināšanai.
Projekta rezultātā tiks 1.) iegūtas zināšanas par zinātniski pamatotiem kritērijiem un labās prakses piemēriem citās valstīs 2.) iegūti dati par informācijas kvalitāti sabiedrībai un zāļu slēpto reklāmu Latvijā 3.) izstrādāti kritēriji informācijas nošķiršanai no reklāmas Latvijā 4.) pētījuma rezultāti prezentēti iesaistītajām pusēm ekspertu diskusijas laikā 5.) iesniegts pētījuma ziņojums Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai.

Piešķirtais finansējums: 14881,68 EUR / 10 458.90 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/043
Projekta īstenotājs: Biedrība “Veselības projekti Latvijai”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.03.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums