sif-jauns-kras


Ar zināšanām - Vēzim NĒ!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" īstenos projektu "Ar zināšanām- Vēzim NĒ!". Biedrība dibināta 2004.gadā un ir lielākā onkoloģisko pacientu un viņu tuvinieku interešu pārstāvoša organizācija Latvijā. Biedrība aktīvi veic interešu aizstāvības, sabiedrības informētības, reģionālo nodaļu attīstības darbu. Biedrības mērķis- veicināt kvalitatīvas un efektīvas onkoloģiskās aprūpes nodrošināšanu Latvijā, samazinot vēlīni atklāto audzēju skaitu un mirstību no vēža.
Projekta "Ar zināšanām- Vēzim NĒ!" mērķis: veicināt sabiedrības informētību par onkoloģiju, mazinot stereotipus un veicinot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanu, lai nodrošinātu pacientu dzīves kvalitāti kopumā.

Projekta apakšmērķi:
• veicināt onkoloģisko pacientu interešu aizstāvības jautājumu apzināšanu un aktualizēšanu publiskajā dienas kartībā;
• veicināt dažādu interešu grupu sadarbību pacientu interešu mērķu sasniegšanā;
• veicināt informatīvo materiālu sagatavošanu un izplatīšanu, atbilstoši sabiedrības izpratnei un interesēm.
Lai īstenotu projekta mērķus, kā projekta tiešās mērķa grupas ir:
• onkoloģiskie pacienti un viņu tuvinieki;
• veselības aprūpes profesionāļi ( mediķi, profesionālās biedrības, organizatori);
• veselības un sociālās politikas veidotāji;
• veselības aprūpes NVO;
• biedrības interneta resursu lietotāji;
• sabiedriskās domas līderi;
• sabiedrība kopumā.
Projekta netiešās mērķa grupas ir:
• topošie veselības aprūpes darbinieki (jaunieši, studenti);
• vispār nevalstiskās organizācijas, to apvienības;
• pašvaldības, pašvaldību darbinieki;
• masu mediji.

Projekta galvenās aktivitātes vērstas uz projekta mērķu sasniegšanu, kā arī uz rezultātu nostiprināšanu ilgtermiņā.
• Informatīvās aktivitātes- kampaņas "Ar zināšanām- vēzim NĒ!"
• Mentoru kustība – " Ar zināšanām- vēzim NĒ!". Šīs kustības mērķis ir apzināt
aktīvos cilvēkus, kuri pēc onkoloģiskas slimības ir gatavi dalīties pieredzē un palīdzēt tikt pāri pārbaudījumiem tiem, kuri tikko kā sākušu ārstēšanas procesu, vai arī tikko kā izgājuši cauri un nezina, kā dzīvot tālāk. Mentoru kustībai tiks nodrošināta apmācība, tā būs brīvprātīga darbība, kas tiks veidota uz personisku kontraktu bāzes. Lai to īstenotu tiks izmantoti dažādi komunikācijas veidi: e-pasts, telefons, Skype u.c. tiešsaistes instrumenti. Mentoru kustība tiks organizēta visā Latvijā, programmā tiks iesaistīti biedrības aktivitātes pārbaudīti un apmācības izgājuši cilvēki. Apmācības tiks īstenotas sadarbībā ar ārstu onkologu un ārstu- psihoterapeitu, kā arī komunikācijas speciālistu;
• Pacientu tiesību punkts- "Ar zināšanām – vēzim NĒ". Katru gadu vismaz 11
tūkstoši cilvēki nonāk lielā nezināmā priekšā- kas būs, kā mainīsies dzīve, kas jāzina par jauno situāciju? Nonākot pacienta statusā ne vienmēr pirmajā brīdī ir skaidrs, kam jāpievērš uzmanība, ne vienmēr ir skaidrs, kā atrisināt dažādas ar pacientu tiesībām saistītas situācijas. Tāpēc biedrība projekta ietvaros vēlas piesaistīt vismaz divus speciālistus- juristu un sociālo darbinieku, kuri palīdzētu atrisināt jautājums, kas saistīti ar pacientu tiesībā specifiski, kas saistīti ar onkoloģiju. Pacientu jautājumi un situācijas, to risinājumi tiks vispārināti un apkopoti pacientu tiesību rokasgrāmatā un biežākajos problēmjautājumos, kas ļaus citiem cilvēkiem saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Visa informācija tiks ievietota biedrības interneta resursos;
• Reģionu pašapziņas programma- " Ar zināšanām- vēzim NĒ!", kas paredz
esošo nodaļu kapacitātes stiprināšanu un vismaz 3 jaunu nodaļu izveidi. Nodaļām tiks piedāvāta iespēja un palīdzība sadarbības veidošanai ar vietējām pašvaldībām, kā arī nodrošināta apmācība esošo un potenciālo nodaļu vadītājiem. Projekta noslēgumā, ņemot vērā nodaļu attīstības pieredzi, tiks izveidota Dzīvības koks rokasgrāmata- " Kas jāzina "Dzīvības koks" attīstībai reģionos?". Visi materiāli tiks ievietoti biedrības interneta resursos;
• Interešu aizstāvības aktivitātes- visa projekta ietvaros tiks sekots līdzi
likumdošanas veidošanas un grozījumu aktivitātēm: Veselības aprūpes finansēšanas kārtība; Onkoloģiskās aprūpes plāna 2017.-2020.īstenošana, kā arī jaunu aprūpes pakalpojumi ieviešanai un esošo paplašināšanai onkoloģijā: medicīniskās rehabilitācijas ieviešana onkoloģiskajiem pacientiem tiešā aprūpes pakalpojuma tuvumā (klīnikā), multifunkcionālas onkoloģiskās aprūpes komandas jēdziena paplašināšana, paredzot šajā komandā psihoterapeitu vai psihologu, ergoterapeitu vai fizioterapeitu, mākslu terapeitu, uztura speciālistu u.c. speciālistus; krīzes dienas centra izveidošanu cilvēkiem, kuriem nepieciešams tūlītējs emocionāls atbalsts pēc diagnozes uzzināšanas, vai kādu citu krīzes momentu pārvarēšanā. Savukārt, attiecībā uz Labklājības ministrijas pārziņā esošo Tehnisko palīglīdzekļu centru, tiks sagatavots ierosinājums par krūts protēžu pieejamības paplašināšanu pēc krūts mastektomijas, kā arī citu palīglīdzekļu iekļaušanu, kas nepieciešami citiem vēža veidiem;
• Projekta atklāšanas un noslēguma pasākumi, kas vērsti uz projekta mērķu precizēšanu un rezultātu apkopošanu.

Sagaidāmie projekta rezultāti, pirmkārt, vismaz 2-as informatīvās kampaņas, kurās piedalījušies vismaz 100 cilvēku tieši, bet informācijas saņēmēji vismaz 3000 cilvēki (sociālie tīkli, mājas lapa, e-pastu sarakste); mentoru kustībā iesaistīti un apmācīti vismaz 10 cilvēki, kuri pārdzīvojuši dažādas diagnozes; pacientu tiesību punktā saņemtas un apkopotas vismaz 20 dažādas situācijas un jautājumi, kas svarīgi pacientiem un viņu tuviniekiem, jautājumi un to rezultāti tiek ievietoti interneta resursos un izplatīti plašāk; reģionos kopumā attīstītas vismaz 6 nodaļas, kā arī radīti priekšnoteikumi turpmākai nodaļu un atbalsta grupu attīstībai; interešu aizstāvības programmā sagatavoti vismaz 5 priekšlikumi onkoloģiskās situācijas uzlabošanai, ņemta dalība vismaz 10 dažādu darba grupu sēdēs, kurās nepieciešamības gadījumā pausts viedoklis par onkoloģisko pacientu interesēm; sagatavoti 2 pasākumi, kuros apspriesti projekta mērķi, to īstenošanas ceļi, kā arī sasniegtie rezultāti, lai sagatavoju jaunus mērķus.

Piešķirtais finansējums: 14967,19 EUR / 10 519.00 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/061
Projekta īstenotājs: Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks""
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums