Sākums

sif-jauns-kras


Atbalsts Kurzemes NVO 2018

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Vispārējais mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, t.sk. iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajos procesos, NVO konsultēšanu, izglītošanu, koordinēšanu, informēšanu.
Tiešais mērķis: Stiprināt biedrības "Kurzemes NVO atbalsta centrs" institucionālo, cilvēkresursu kapacitāti un zināšanas, nodrošinot KNVOAC ilgtermiņa darbību.
Īstenošanas teritorija: Kurzemes plānošanas reģions (20 pašvaldību teritorijas)
Mērķa grupa: "Kurzemes NVO atbalsta centrs" darbinieki, valde, biedri, Kurzemes biedrības, nodibinājumi, neformālas iedzīvotāju grupas, aktīvie iedzīvotāji, jaunieši
Galvenās aktivitātes un rezultāti: ar šī projekta palīdzību tiks nodrošināta KNVOAC pamatdarbība un veicināta tā attīstība, finanšu piesaistes avotu dažādošana, zināšanu papildināšana par NVO sektoru Kurzemē un Latvijas NVO centru darbību, kā arī tiks sniegts atbalsts Kurzemes NVO, stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Projekta nozīmīgākās aktivitātes un to rezultāti, papildu pamatdarbības nodrošināšanai:
• KNVAOC attīstības virzienu un prioritāri attīstāmo pakalpojumu noteikšana 2018-2021, to ieviešana, KNVOAC vizuālās identitātes aktualizācija un reprezentatīvo materiālu iegāde
• KNVOAC cilvēkresursu kapacitātes celšana (vismaz 4 apmācības, katra 1-3 dienu garumā)
• Vismaz 5 Latvijā strādājošu NVO centru iepazīšanas, sadarbības attīstības vizītes
• Vismaz 5 Kurzemes NVO klātienes iepazīšanas un sadarbības partneru loka paplašināšanas vizītes
• KNVOAC informācijas tīkla uzturēšana un pilnveide
• Kurzemes NVO konsultēšana un izglītošana (vismaz 3 apmācību semināŗi vismaz 3 novados, vismaz 8 NVO darbam noderīgu dokumentu paraugu izstrāde, vismaz 20 konsultācijas)
• Neformālās pilsoniskās izglītības programmas "Saproti valsti" lektoru sagatavošana un vismaz 5 nodarbību norise.

Piešķirtais finansējums: 14769,20 EUR / 10 379.85 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/053
Projekta īstenotājs: Biedrība "Kurzemes NVO centrs" (iepriekš biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs")
Īstenošanas vieta: Kurzeme
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums