sif-jauns-kras


Vidzemes augstiene izaicina

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Поиск проектов

Madonas novada Vestienas muižā 2019.gada 8. līdz 14.jūlijam Latvijas Mazpulki sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību "Siltumnīca", kā arī biedrību "Ūdenszāle", organizē dasporas nometni "Vidzemes augstiene izaicina".

Projekta mērķa grupa – 20 Latvijas un 20 diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem.

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Nometnes programmā paredzētas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Latvijas vēstures, latviskās dzīvesziņas, kultūras, tradīciju, folkloras, kulinārā mantojuma izzināšanu, kā arī dabas un kultūrvēsturisku objektu apskati.

Bērniem aktīvi darbojoties, tiks attīstītas prasmes būt patstāvīgiem, spēt uzņemties atbildību, darboties komandā, orientēties vidē, iepazīt dabas procesus. Katru dienu dalībniekus sagaida dinamiska atpūta svaigā gaisā, pieredze komandu sacensībās, kā arī radošas darbnīcas, kurās attīstīs latviskās piederības sajūtu un tradīcijas. Visas nometnes laikā īpaša vērība tiks veltīta bērnu latviešu valodas prasmju pilnveidošanai.

Plānotie rezultāti:
• noorganizēta aizraujoša vasaras nometne 7 dienu garumā, iesaistot 40 dalībniekus, no kuriem vismaz 20 ir diasporas pārstāvji no vismaz 7 valstīm;
• īstenojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes nometnē, veicināta dalībnieku izpratne par latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi un praktisku pielietojumu, stiprināta saikne ar Latviju un nacionālo identitāti.

предоставил финансирование: 13000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/SP/25
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Партнер: Radošā apvienība "Siltumnīca"; Biedrība "Ūdenszāle"; Vestienas pamatskola; Birmingemas Latviešu kopiena "Sakta"; LAIVAS latviešu-somu ģimeņu biedrība "Laivas ry"
Место реализации: Madonas novada Vestienas muiža
Период проетка: 08.07.2019.-14.07.2019.