sif-jauns-kras


Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Meklēt projektus

Projekta "Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?" mērķis ir stimulēt jauniešu mērķtiecīgu un izzinošu aktivitāšu kopums, lai latviešu un mazākumtautību jaunā paaudze, kas dzīvo Latvijā, justos piederīga Latvijai. Īpaša nozīme projektā pievērsta tam, lai, kopīgi sadarbojoties, dažādu tautību Latvijas jaunie iedzīvotāji būtu līdzatbildīgi par projekta mērķu īstenošanu, rezultātu sasniegšanu, kas veicinātu turpmāku jauniešu informācijas ieguves kvalitāti, kas balstīta uz kvalitatīvu datu atlasi un diskusijām ar ekspertiem un vienaudžiem. Projekta rezultātā Latvijas jaunatne vairāk pievērsīsies Latvijas dažādo mazākumtautību devumam Latvijas dzīvē, kā arī mazinās un kliedēs pastāvošos stereotipus par globalizācijas, migrācijas un tautību identitātes jautājumiem.

Projekta "Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?" mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne – (50 dalībnieki), kas pārstāv latviešu skolēnus (50%) un mazākumtautību (ebreju, poļu, ukraiņu, krievu) skolēnus (50%) vecumā no 10-19 gadiem (skolas jaunieši).

Lai sasniegtu projekta mērķi, izvirzīti šādi apakšmērķi:
- Organizēt vēstures un tautību izziņas dienas „Mazākumtautību folkloras pēdas – mūsdienu procesu izpratnei?" I un II
- Kopīgi izstrādāt 2020. gada kalendāru/ zinību rīku dalībniekiem un interesentiem "Divpadsmit Kas? Kur? Kad? Kurzemē"
Projekts tiks īstenots, piesaistot Latvijas Vācu savienības biedrības Liepājā biedrus un izglītības, kultūras, vēstures un politikas aktīvistus.
Projektā tiks piesaistīti dalībnieki no Liepājas un tā apkārtnes latviešu un mazākumtautību skolām.
Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.08.2019.līdz 30.10.2019.

Piešķirtais finansējums: 5200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MTSP/03
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Vācu Savienība"
Īstenošanas vieta: Kurzeme
Īstenošanas ilgums: 01.08.2019.-30.10.2019.