Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2019 > Centrs Dardedze - bērnu tiesību aizsardzībai

sif-jauns-kras


Centrs Dardedze - bērnu tiesību aizsardzībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2019

Search projects

Nodibinājums Centrs Dardedze ir nevalstiskā organizācija, kas vairāk nekā 17 gadus darbojas vardarbības pret bērnu novēršanas un prevences jomā.

Šī projekta ietvaros tiks celta Centra Dardedze kapacitāte, lai Dardedze varētu turpināt veikt interešu aizstāvības (advocacy) darbu vardarbības un īpaši seksuālas vardarbības pret bērnu novēršanas jomā un konkrēti:

1. Izveidot valsts pārvaldes institūciju, akadēmiskās vides un praktiķu - ekspertu grupu seksuālās vardarbības novēršanas jomā ("vēstnieku" padomi), ar mērķi, ka speciālisti risina tādus jautājumus kā:
1)Seksuālās vardarbības vienotas terminoloģijas izstrāde un ieviešana;
2)Vienotu kritēriju izstrāde apkopojot datus par seksuālu vardarbību pret bērnu;
3)Ikgadējā atskaite par seksuālās vardarbības novēršanas jomā paveikto Latvijā

2. Turpināt nodrošināt aktīvu NVO līdzdalību politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē, ministriju, ekspertu darba grupās, metodisko dokumentu izstrādē valsts un pašvaldību līmenī vardarbības pret bērnu novēršanas un prevences jomā.

3. Turpināt paust ekspertu viedokli medijos, sociālajos tīklos, Dardedzes mājaslapā un veidot problēmrakstus, kas skar vardarbības pret bērnu novēršanas, jo īpaši seksuālās vardarbības novēršanas un prevences jomu.

4. Turpināt izglītot sabiedrību, veicinās sabiebrības līdzdalību un izpratni par vardarbības novēršanas jautājumiem realizējot 1 kampaņu.

5. Turpināt aktīvu darbu pie seksuālajā vardarbībā cietušajiem bērniem draudzīga izmeklēšanas un rehabilitācijas procesa ieviešanas Latvijā( "Bērna mājas" modelis) un tā ietvaros: sadarbosies ar ārvalstu ekspertiem un organizācijām, atbildīgajām ministrijām, pašvaldībām, piedalīsies normatīvo aktu un metodoloģiju izstrādē, izstrādās priekšlikumus un veicinās reģionālo krīžu centru un pašvaldību sadarbības komandu izpratni par sadarbību seksuālas vardarbības novēršanā.

6. Turpināt sadarbību ar citiem NVO Latvijā, kas darbojas vardarbības pret bērnu novēršanas jomā, veicinot agrīnās vardarbības preveneces programmu ieviešanu un pilnveidi.

Ar projektā sniegto atbalstu kapacitātes stiprināšanai nodibinājums "Centrs Dardedze" turpinās darboties kā nacionāla līmeņa kompetenču centrs vardarbības pret bērnu un jo īpaši seksuālas vardarbības novēršanas un prevences jomā. Turpināsim darboties interešu aizstāvības jomā Saeimā, Ministru kabinetā un atbildīgajās ministrijās pārstāvot to sabiedrības grupu, kas pati sevi pārstāvēt vēl nevar – bērnus. Īpašu uzmanību veltīsim tam, lai Latvijā tiek pilnveidots institūciju sadarbība darbā ar seksuālās vardarbības upuriem. Turpināsim nodrošināt ar atbalstu tiesību, sociālās izglītības jomas profesionāļus, vecākus un pašus bērnus gan klātienes konsultācijās, gan apmācībās un atbalsta grupās, gan sniedzot konsultācijas telefoniski un elektroniski.

Projekta realizācijas vieta: Centrs Dardedze, Rīgā, Cieceres ielā 3a. Projekta aktivitātes aptver visu Latviju.

Amount of Grant Awarded: 16604,40 EUR / 11 669.64 LVL;
Project number: 2019.LV/NVOF/DAP/027
Project Promoter: Nodibinājums "Centrs Dardedze"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 15.01.2019.-31.10.2019.