Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Īstenojot projektu "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā", Asociācija sniegs savu ieguldījumu, lai pēc iespējas vairāk bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem tiktu dota iespēja uzaugt gādīgā un mīlošā ģimeniskā vidē, saņemot nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus.

26.06.2018. pieņemtie MK noteikumi Nr.355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" un Nr.354 "Audžuģimenes noteikumi" ir radījuši likumisku bāzi jaunai atbalsta formai - ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem (AC). Kopš 2018.g. rudens vairākas NVO ir izveidojušas 16 šādus AC, kas saņēmuši savam darbam valsts funkciju deleģējumu un jau guvuši zināmu darba pieredzi. Lai varētu veikt objektīvu centru darbības izvērtējumu un esošās likumdošanas pilnveidi, Asociācija veiks Latvijas situācijas izpēti, apkopos ārzemju praksi, apzinās iespējamos kritērijus un izstrādās metodoloģiju AC darba kvalitātes izvērtēšanai, ko pielietos Asociācijas AC izvērtēšanai. Gūtie secinājumi un ieteikumi tiks iesniegti Labklājības ministrijā politikas attīstībai. Projekta noslēgumā rīkotā diskusijā jomas eksperti spriedīs par sistēmiskas pieejas ieviešanu AC darba kvalitātes vērtēšanai. Nepieciešamība rast risinājumu AC darbības izvērtējumam aktualizēta LM Atbalsta centru darbā grupā, kuras uzdevums ir iesaistīties jomas politikas veidošanā un kurā piedalās Asociācija.

Piešķirtais finansējums: 11969,40 EUR / 8 412.14 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/IAS/014
Projekta īstenotājs: Biedrība “Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.05.2019.-31.10.2019.