sif-jauns-kras


“Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekts ir pamats LDF sekmīgai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedrības interešu aizstāvībai dabas aizsardzībā. LDF ir viena no pieredzes bagātākajām dabas NVO Latvijā, un jau 29 gadus ir aktīvi piedalījusies lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā līmenī. Projekta mērķis ir veidot aktīvu un zinošu pilsonisko sabiedrību, kā arī pārstāvēt sabiedrības intereses ilgtspējīgas rīcībpolitikas veidošanā un ieviešanā.

Projekta laikā tiks turpināta un attīstīta LDF jau 2018. gadā sāktā iniciatīva "Zaļais barometrs", kas ir Latvijā līdz šim nelietots instruments sabiedrības modrības uzturēšanai par politisko partiju un to pārstāvošo deputātu lēmumiem vides un dabas aizsardzības jomā. Iniciatīvas ietvaros īpaša uzmanība būs veltīta Eiroparlamenta vēlēšanām, aicinot sabiedrību uz pilsoniski atbildīgu rīcību – piedalīšanos vēlēšanās un iedziļināšanos ilgtspējīgas politikas veidošanā.

LDF aktīvi līdzdarbosies Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2021.-2027. izstrādē, aizstāvot ilgtspējīgu risinājumu iekļaušanu.
Lai sabalansētu saimniecisko darbību ar dabas aizsardzību mežos, LDF izstrādās pozīciju mežu jomā, kas kalpos par pamatu vēršoties pie atbildīgo nozaru ministriem un piedaloties meža politikas veidošanas procesos.

LDF turpinās aktīvi konsultēt vietējos iedzīvotājus, to grupas, vietējās NVO un iesaistīsies to interešu aizstāvībā.

LDF aktīvi piedalīsies ar dabas aizsardzību saistītu jautājumu izskatīšanā visos politikas veidošanas un ieviešanas procesos nacionālā līmenī, informēs sabiedrību un sadarbosies ar visām iesaistītajām pusēm ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā un ieviešanā.

предоставил финансирование: 16782,52 EUR / 11 794.82 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/015
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.