Sākums > Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimen[..] > Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu va[..]

sif-jauns-kras


Atkārtots projektu konkurss programmā „Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” 2019

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2019
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 15.10.2019.
Iesniegšanas datums: 30.10.2019.
Finansējums: 38242,00

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Programma nodrošina iespēju remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem apgūt latviešu valodu līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Kopējais atkārtotā konkursā pieejamais programmas finansējums 2019.-2021.gada periodā ir 38242 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem, t.sk.

  • 2019. gadā 11 753,00 EUR;
  • 2020. gadā 11 753,00 EUR;
  • 2021. gadā 14 736,00 EUR

Kopā: 38 242,00 EUR

Vienam projektam trīs gadu periodā pieejamais programmas finansējums ir līdz 19 584,00 EUR.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta sākuma datumu var plānot ne ātrāk kā no 2019.gada 1.decembra.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2021.gada 30.septembrim.

Projektu var iesniegt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrēta izglītības iestāde, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). Ja izglītības iestāde ir citas juridiskas personas struktūrvienība, projekta atbalsta gadījumā projekta īstenošanas līgums tiks slēgts ar attiecīgo juridisko personu.

Projekta iesniedzējam nepieciešama vismaz 2 gadus ilga iepriekšēja pieredze neformālās izglītības programmu īstenošanā valsts valodas apguvei vai kultūrizglītības programmu īstenošanā.

Programmas „Latviešu valodas apguve" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda interneta vietnē www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 30.oktobris (klātienē vai pa pastu līdz plkst. 17.00, elektroniska dokumenta veidā – līdz 23:59).
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir iesnieguma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām) Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesietajam dokumentam;
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.