Начало > NVO fonds 2021 > Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īst[..]

sif-jauns-kras


Atklāts projektu iesniegumu konkurss 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 16.01.2020.
Срок подачи заявок: 06.02.2020.
Финансирование: 1 097 000 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus (atbilstoši Konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi minētajiem):
1. "NVO darbības stiprināšana";
2. "NVO interešu aizstāvības stiprināšana";
3. "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm";
4. "NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana".

Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

Makro projektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2020.gadam ir 1 097 000 EUR.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas (mikro un makro projektu iesniegumiem) pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.februāris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā). Projektu iesniegumus var iesniegt:
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Projekta īstenošanas līgums:

docxStandartlīgums
docxNoslēguma pārskats - MAKRO

docxStarpposma pārskats - MAKRO

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (1 darbības virziens)

xlsFinanšu atskaite MICRO/MACRO (vairāki darbības virzieni)

docxNoslēguma pārskats - MIKRO

 

KONKURSA POSMS:

Programmas „NVO fonds” konkursa nolikums (informācijai)

docx1.pielikums: Makro projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda makro projekta iesniedzējam)

docx2.pielikums: Mikro projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda mikro projekta iesniedzējam)

xls3.pielikums: Projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)

xls3.pielikums: Budžets (ja projektā ir vairāki darbības virzieni)

xls4.pielikums: Projekta rezultātu saraksts (jāaizpilda)

docx5.pielikums: Projektos īstenojamo aktivitāšu piemēri (informācijai)

Uzmanību!

Projekta iesniegums sastāv no:

- konkursa nolikuma 1.pielikuma - Makro projekta iesnieguma veidlapa vai 2.pielikuma - Mikro projekta iesnieguma veidlapa

- konkursa nolikuma 3.pielikuma – projekta budžets,

- konkursa nolikuma 4.pielikuma - projekta rezultātu saraksts,

- projektā iesaistītā personāla darba gaitu aprakstiem (CV).

(Konkursa nolikuma 3.1.punktā ir nepilnīgs pielikumu uzskaitījums).

Projektu vērtēšanas metodika:

docxMakro projektu vērtēšanas metodika

docxMikro projektu vērtēšanas metodika

 

Programmas "NVO fonds" informatīvais seminārs notiks 28.janvārī, Astor Hotel Rīga, Z.A.Meierovica bulv.10. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, semināra sākums 10:30.

Pēc semināra būs iespēja saņemt individuālu konsultāciju.

Lūgums iepazīties ar programmas materiāliem, dokumentiem, lai seminārā mēs varētu Jums sniegt atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties dalībai var rakstot uz e-pastu: (jānorāda: vārds, uzvārds, organizācija, kuru pārstāvat, tālruni vai e-pastu) vai zvanot 67281752

 

 

Проекты: 31 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Sedna"Veido aktīvu sabiedrību
2.Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"GPB Brīvprātīgo komandas izveide
3.Biedrība “Resiliences centrs”Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai
4.Biedrība „Profesionālo audžuģimeņu apvienība „Terēze””Audžuģimenes kopienas līdzdalība ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanā un stiprināšanā
5.Biedrība ""DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS"Es varu!- būt, ietekmēt un mainīt
6.Biedrība „Ūdenszīmes”Kopienas izaugsmes katalizators
7.Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana
8.Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei
9.Nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
10.Biedrība „NEXT”TUESI.LV 120+
11.Biedrība “Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””LGBT Latvijā 2020
12.Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas stiprināšana Latvijā
13.Biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā
14.Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai
15.Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”Attīstība 2020
16.Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” (LBF)Ar līdzdalību pret vardarbību!
17.Biedrība “Centrs MARTA”Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana
18.Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”Labo darbu nedēļa 2020
19.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"“Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei”
20.Biedrība "Bērzes Strazdi"Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos
21.Biedrība „Kurzemes NVO centrs”Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020
22.Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI)
23.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Kopienu fondu kustības un mērķtiecīgas filantropijas stiprināšana Latvijā
24.Biedrība "Ascendum"Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai
25.Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām
26.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā
27.Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””Darbs nevar būt privilēģija
28.Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” (ELA)Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste
29.Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
30.Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"Retas slimības Latvijā 2020
31.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai