Home > NVO fonds 2021 > Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos[..]

sif-jauns-kras


Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - nodrošināt nepārtrauktu biedrības „Bērzes Strazdi" darbību, lai sekmētu latviešu saliedētību un līdziesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, panāktu iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos attīstot sociālo atbildību, mazinātu nevienlīdzību un veidotu sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, palielinātu uzticēšanos Latvijas valstij un saglabātu piederības sajūtu savai nacionālajai identitātei.

Projekta ietvaros plānots sasniegt mērķi, darbojoties kā starpniekiem starp lielāko latviešu diasporas kopienu Lielbritānijā un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām Latvijā, tai skaitā bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem, jauniešiem, pilngadīgām personām, kuras dzīvo dažādās valsts, pašvaldību vai privātās ilgstošas aprūpes institūcijās.

Projekta ietvaros, lai īstenotu darbības virzienu "NVO darbības stiprināšana" plānots nodrošināt nepārtrauktu organizācijas administratīvo pamatdarbību, 2020.gadā ar viena patstāvīga darbinieka piesaisti, grāmatvedības, projekta vadītāja un Rīgas biroja nodrošināšanu.


Projektā, lai īstenotu aktivitātes darbības virzienā "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm":
- tiks organizēti vismaz 3 liela mēroga neformāli sabiedrības līdzdalības iesaistes labdarības pasākumi Lielbritānijā (Corby latviešu dienas, Jāņu festivāls, Lielbritānijas Gada balva), lai veicinātu sabiedrības līdziesaisti un saliedētību, stiprinātu nacionālo piederību un latviskās kultūrtradīcijas, attīstītu aktīvu pilsonisko sabiedrību, sociālo atbildību diasporas kopienā un sekmētu uzticēšanos Latvijas valstij un NVO, iesaistot vismaz 5700 dalībniekus un 350 diasporas radošo māksliniecisko kopu dalībniekus;
- tiks organizēta vismaz 1 nometne Latvijā, iesaistot sociālam atstumtības riskam pakļautos bērnus un jauniešus no institūcijām kopā ar sporta skolu audzēkņiem un citiem bērniem un jauniešiem, mazinot nevienlīdzību un veidojot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, iesaistot vismaz 100 dalībniekus, t.sk. personas ar funkcionāliem traucējumiem;
- Latvijā sadarbībā ar vietējām NVO, tiks organizētas vismaz 2 neformālās izglītības iekļaujošas aktivitātes (Laba Daba nometne un nedēļas nogales pasākums), dažādu sabiedrības grupu saliedēšanai, bērniem un jauniešiem no sociāli mazāk aizsargātajām grupām kopā ar citiem vienaudžiem, ietverot aktivitātes pilsonisko prasmju attīstībai, kritiskās domāšanas spēju attīstībā, nevienlīdzības mazināšanā, t.sk. mobinga un diskriminācijas mazināšanai, iesaistot vismaz 300 dalībniekus, t.sk. personas ar funkcionāliem traucējumiem.
- tiks īstenotas biedriskās kampaņas, Latvijā mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, t.sk. bērniem, jauniešiem no institūcijām, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem projekta mērķa grupai nodrošināsim vismaz 2 kultūras pasākumu apmeklēšanu, vismaz 300 personām;
- projekta aktivitāšu nodrošināšanai tiks dota iespēja vismaz 280 personām iesaistīties brīvprātīgajā darbā un iegūt pieredzi lielprojektu rīkošanā Lielbritānijā un Latvijā, kā arī iespēju iegūt padziļinātu priekšstatu par sociāli mazāk aizsargātu grupu bērnu un jauniešu ikdienas dzīvi, mazinot plaisu, veicinot pilsoniskās sabiedrības līdziesaisti dažādu grupu saliedēšanā.

Amount of Grant Awarded: 40 000,00 EUR / 28 112.16 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/037
Project Promoter: Biedrība "Bērzes Strazdi"
Place of implementation: Lielbritānija, Straumēni, Corby, Latvija – Rīga biroja darbība un visa Latvijas teritorija labdarības kampaņām.
Duration of the project: 03.02.2020.- 31.10.2020.