Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - biedrības "kapacitātes stiprināšana sociālajam riskam pakļauto jauniešu interešu aizstāvības sektorā un veicināt jauniešu sociālo līdzdalību.

Projekta mērķa grupas - 15 biedrības "Resiliences centrs" darbinieki; 20 jaunieši; 100 jaunatnes jomas darbinieki.

Projekta galvenās aktivitātes – darbības ilgtermiņa plāna izstrāde, Dzīvesspēka trase, projektu izstrādes laboratorijas, photo voice darbnīcas, publicitātes kampaņa, informatīvie semināri, konference.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts biedrības darbības ilgtermiņa plāns 5 gadiem, kurā izstrādē piedalījušies visi aktīvie biedri (vismaz 15 personas). Dzīvesspēka trasē tiks stiprinātas biedrības biedru sadarbības spējas, spēja izmantot katra dalībnieka resursus un potenciālu. Iegūtā pieredze ir izmantojama biedrības turpmākajā darbībā un sociālā riska jauniešu interešu aizstāvībā. Projektu izstrādes laboratorijās tiks iesaistīti sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši (kopā 10 jaunieši), kas sadarbībā ar citiem biedriem un administratīvajiem darbiniekiem izstrādās un iesniegs vismaz 7 projektu pieteikumus. Tiks noorganizētas 4 Photo voice darbnīcas 15 sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, kas sniegs jauniešiem pieredze plānot un diskutēt par vēlamajām izmaiņām kopienā.

Publicitātes kampaņas ietvaros tiks nodrošināta NVO darbības popularizēšana, izglītojot sabiedrību un veicinot to iesaisti NVO sektorā. Tiks sagatavotas vismaz 6 preses relīzes un 10 infografikas. Informatīvo semināru un konferences laikā būs veicināta sabiedrības attieksmes maiņa pret sociālajam riskam pakļauto jauniešu līdzdalības iespējām un attīstīta NVO, valsts un pašvaldības institūciju sadarbība.

предоставил финансирование: 7 000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/041/05
Исполнитель проекта: Biedrība “Resiliences centrs”
Место реализации: Rīga
Период проетка: 01.04.2020.-31.10.2020.