Начало > NVO fonds 2020 > Mūzika vieno sabiedrību

sif-jauns-kras


Mūzika vieno sabiedrību

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veidot un stiprināt saliedētu un pilsoniski aktīvu bērnu un jauniešu kopienu Jelgavā, kas apzinās sevi kā Latvijas valstij piederīgus sabiedrības locekļus.

Projekta apakšmērķi:
- stiprināt sadarbību starp bērniem un jauniešiem ar dažādām sociālajām iespējām un etnisko piederību, kā arī veicināt dažādu paaudžu savstarpējo izpratni;
- veidot motivējošu, uz attīstību vērstu vidi un pasākumus gan sociālās atstumtības riska grupā esošiem jauniešiem, gan sabiedriski aktīvajiem, tādējādi veicinot piederības sajūtu Latvijai;
- veidot mērķa grupai izpratni par savām tiesībām;
- veicināt kritisko domāšanu;
- veicināt mērķa grupu iesaistīšanos NVO un brīvprātīgajā darbā.

Projekta mērķa grupas – bērni un jaunieši, kas ikdienā aktīvi darbojas organizācijā (ap 70), bērni un jaunieši, kas pašlaik biedrības aktivitātēs neiesaistās (ap 100), pieaugušie (ap 50).

Projekta galvenās aktivitātes: lekcija- diskusija par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas vērtībām kā projekta ievads; trīs labdarības koncerti, kuros dalībnieki paši lemj, kādam mērķim koncerts tiks veltīts; 2 brīvprātīgā darba talkas ar mērķi saliedēt kopienu un veikt ieguldījumu vides sakopšanā; brīvdabas festivāls, kurā bērni un jaunieši paši spēlē dzīvo mūziku un darbojas kritiskās domāšanas, bērnu tiesību un pienākumu, kā arī saliedēšanās un sporta darbnīcās.

предоставил финансирование: 5 460,07 EUR / 3 837.36 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/028/12
Исполнитель проекта: Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"
Место реализации: Jelgava, Jelgavas novads
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.