Home > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Pilsoniskās līdzdalības veicināšana latviešu kopie[..]

sif-jauns-kras


Pilsoniskās līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Peterborough

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Search projects

Projekta "Pilsoniskas līdzdalības veicināšana latviešu kopienā Pīterboro" mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Projektā tiks īstenotas 2 aktivitātes - Praktiskās darbnīcas biedrības kapacitātes stiprināšanai un Plenērs saiknes ar Latviju stiprināšanai, iesaistot 40 Peterborough Latviešu biedrības pārstāvjus, no tiem 50% jaunieši vecumā no 16-30 gadiem un 10 Latvijā dzīvojošus jauniešus – jaunos profesionāļus – vecumā no 18-30 gadiem.

Projekts tiks īstenots Lielbritānijā un Latvijā laikā no 15.04.2020.-15.10.2020.(6 mēnešus). Projekta budžets ir 13670.00 EUR.

Projekta rezultātā tiks:
- stiprināta diasporas organizācijas darbības kapacitāte,
- piesaistīti jauni biedri un arvien vairāk iesaistīti organizācijas darbā gan jaunie, gan esošie biedri,
- veicināta diasporas jauniešu pašorganizēšanās spēja un veicināta to kopīga darbošanās,
- veicināta diasporas kopienas savstarpējas sadarbības ar Latviju pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai,
- attīstīta starpnozaru sadarbība starp jaunajiem speciālistiem – Latvijas valstspiederīgajiem - Latvijā un Lielbritānijā,
- aktualizēti biedrības attīstības stratēģiskie virzieni un daudzveidīgās iespējas,
- attīstīta publicitāte un redzamība par diasporas darbību Latvijā un Lielbritānijā,
tā sekmējot projekta mērķu sasniegšanu.

Amount of Grant Awarded: 13 670,00 EUR / 9 607.33 LVL;
Project number: 2020.LV/DP/01/01
Project Promoter: Peterborough Latviešu biedrība (Peterborough Latvian community)
Place of implementation: Lielbritānija - Pīterboro, Kathorpe; Latvija - Bauskas novads
Duration of the project: 15.04.2020.-15.10.2020.