Sākums > Finansējuma avoti

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Palīdzot sev palīdzu citiem - kvalitatīvu dzīvi pensionāriem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektusVisi projektu piemēri

Vispārējais mērķis: pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē un palielinātu pašnoteikšanās spējas.
Tiešā mērķa grupa ir seniori – personas pensijas vecumā.
Apakšprojekta īstenošanas vieta – Kazdangas pagastā.
Partneris – Kazdangas pašvaldība.
2011. gadā no februāra līdz jūlijam.

Aktivitātes:

 1. Fiziskās aktivitātes, kas palīdzētu fiziskajai attīstībai  un uzlabotu pensionāru veselību. Fizkultūras un komandu sporta nodarbības pensionāriem. Izglītojošas nodarbības par uzturu pensionāru vecuma cilvēkiem. Seminārs „Es un mana veselība”
 2. Garīgās aktivitātes, kas uzlabotu pensionāru subjektīvo pašsajūtu un  savstarpējās attiecības. Atmiņas un orientēšanās  nodarbības. Literārais klubs.
 3. Vides aktivitātes, lai veicinātu sociālos kontaktus, tikšanos ar citiem pensionāriem un piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Kulinārijas nodarbības. Rokdarbu darināšana.
 4. Informatīvās aktivitātes, kuru rezultātā pensionāri vienmēr būtu informēti,  kas ļautu viņiem būt līdzdalīgiem sabiedrības locekļiem. Preses klubs. Internets „Pasaule, Latvija  manā pagastā”.

Plānotie rezultāti :

 • Pensionāru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās.
 • Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās.
 • Pensionāru saskarsmes un komunikācijas palielināšanās un uzlabošanās.
 • Sinerģijas veidošanās starp pensionāriem un pārējo sabiedrību (pašvaldība un sociāla rakstura valsts institūcijas).
 • Jaunāko ģimenes locekļu apziņas veidošana par to, cik nozīmīgi ir pievērst īpašu uzmanību pensionāru aprūpei un izturēties pret viņiem ar cieņu.
 • Uzlabot pensionāru aprūpē tieši iesaistīto personu izglītības un sagatavotības līmeni.
 • Apakšprojekta gaitā radušās veiksmīgās prakses popularizēšana valsts un privātajās institūcijās, kas ir saistītas ar pensionāriem.


Projekta rezultāti:

• Trīs mēnešu kursa laikā 16 pensionāri ir apmeklējuši sporta nodarbības, kas ļāvis uzlabot viņu fizisko un psihisko veselību;
• Trīs dienu izglītojošās nodarbībās 18 pensionāri apguvuši teorētiskas un praktiskas iemaņas, kas ļāvis viņiem uzlabot savus uztura un ēšanas paradumus;
• Trīs mēnešu laikā 46 seniori piedalījušies atmiņas un orientēšanās nodarbībās, uzlabojot savas atmiņas un prāta spējas;
• 12 pensionāri piedalījušies literārajā klubā, kura ietvaros organizētas tikšanās ar literātiem, pārrunāti lasīšanas ieradumi un lasāmvielas izvēle;
• 30 pensionāri piedalījušies četrās kulinārijas nodarbībās, kuru laikā apgūtas jaunas dažādu tautu receptes. Pēc nodarbības beigām rīkota degustācija, veicinot dalībnieku sociālās attiecības, saskarsmi un komunikāciju;
• 21 pensionārs piedalījies divu mēnešu rokdarbu darināšanas nodarbību ciklā, kura noslēgumā izveidota izstāde, kas izrādīta Kazdangā un Cīravā;
• 18 pensionāri piedalījušies „Preses kluba" nodarbībās, kurās guvuši iemaņas uzrakstīt presei par apkārtnē notiekošo, padarot ziņu interesantāku;
• Deviņi seniori piedalījušies interneta nodarbībās „Pasaule, Latvija manā pagastā", kur gūtas pamatzināšanas par biežāk lietotajām funkcijām, interneta vietņu struktūru, informācijas meklēšanu u.c.;
• Divu dienu seminārā 35 veco ļaužu pansionāta darbinieki paaugstinājuši kvalifikāciju, apgūstot pensionāru aprūpes paņēmienus un terapijas metodes.

Mērķa grupa: Seniori
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 17504.50 LVL / 24 906.66 EUR
Izlietotais finansējums: 12 465,18 LVL LVL / 17 736.35 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-79
Projekta īstenotājs: biedrība "Kopienas Attīstības centrs (KAC)"
Sadarbības partneris: Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde
Uzsākšanas datums: 01.02.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Īstenošanas vieta: Kazdangas pagasts
Juridiskā adrese: Vīlandes 7-16, Rīga, LV-1010
Telefons: 28209936
Fakss: 67325080
E-pasts:
WWW adrese: http://www.kaclatvia.blogspot.com